×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته های داخلی سعادت

ارتباطات دوامدار باعث رضایت مشتریان است. حالا با بسته های داخلی روشن که حاوی تماس و پیام کتبی است، هیچ فرصت تجاری را از دست نخواهید داد.

بسته های داخلی سعادت

 

بسته

قیمت (افغانی)

دقایق تماس

داخلی

پیام کتبی

داخلی

مقدار انترنت

 (ام بی)

 

مدت اعتبار (روز)

چگونه میتوان این بسته را فعال ساخت؟

چگونه میتوان این بسته را غیر فعال ساخت؟

از طریق سیستم صوتی

از طریق پیام کتبی

از طریق سیستم صوتی

از طریق پیام کتبی

کوچک

450

400

موجود نیست

موجود نیست

30

شماره 555 را دایل نموده، کلید 6 را فشار دهید، سپس کلید 1 را فشار دهید و بعدا کلید 1 را فشار دهید.

در صفحه پیام “sn” نوشته و به 555 ارسال کنید.

شماره 555 را دایل کنید، سپس کلید 6 و بعدا کلید 9 را فشار دهید

در صفحه پیام "dsn" نوشته و به 555 ارسال کنید.

متوسط

700

900*

موجود نیست

موجود نیست

30

شماره 555 را دایل نموده، کلید 6 را فشار دهید، سپس کلید 1 و بعدا کلید 2 را فشار دهید.

در صفحه پیام "mn" نوشته و به 555 ارسال کنید.

شماره 555 را دایل کنید، کلید 6 و بعدا کلید 9 را فشار دهید.

در صفحه پیام "dmn" نوشته و به 555 ارسال کنید.

بزرگ

900

1200

موجود نیست

موجود نیست

30

شماره 555 را دایل نموده، کلید 6 را فشار دهید، سپس کلید 1 و بعدا کلید 3 را فشار را فشار دهید.

در صفحه پیام "ln" نوشته و به 555 ارسال کنید.

شماره 555 را دایل کنید، کلید 6 و بعدا کلید 9 را فشار دهید.

در صفحه پیام "dln" نوشته و به 555 ارسال کنید.

 *۵۰۰ دقیقه آن برای تماس با سایر شبکه های داخلی و ۴۰۰ دقیقه تماس روشن به روشن.

شرایط و ضوابط

  • دقایق داخلی تنها برای تماس به شماره های روشن به روشن و از روشن به دیگر شبکه های داخلی قابل استفاده است.

  • پیام های کتبی داخلی تنها برای ارسال پیام به شماره های روشن به روشن و از روشن به دیگر شبکه های داخلی قابل استفاده است.

  • هر بسته بعد از فعال ساختن آن برای مدت 30 روز قابل اعتبار می باشد.

  • اگر دقایق/پیام های کتبی در محدوده زمان اعتبار آن به مصرف نرسد، از بین میرود.

  • زمانی که مشتری دقایق/پیام های کتبی را به صورت مکمل به مصرف برساند، نرخ های عادی برای وی محاسبه می گردد.

  • مشتریان میتوانند از مقدار کریدت باقی مانده تمامی بسته های فعال از طریق دایل نمودن #444* معلومات به دست آورند.

  • بسته ها قابلیت تجدید اتومات دارند و در هر 30 روز تجدید می گردند.

  • تنها مشتریان سیم کارت سعادت و مشتریان پس پرداخت می توانند این بسته را فعال نمایند.

 

مشتریان می توانند با یکی از نمایندگان فروش صحبت نموده و یا مستقیما به یکی از نمایندگی های روشن مراجعه نمایند.