×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
امنیت محل فروشات

سیستم امنیتی "محل فروشات"

  • خدمات اتصال امن محلات فروش که مؤسسات با استفاده از آن می توانند محلات فروش را از طریق یک کانال امن وصل کنند.

  • این سیستم به سازمان ها اجازه می دهد تا ترمینال های فروشنده های خودکار را به شکل موثر، در کمترین وقت و با پایین آوردن خطرات امنیتی آن مدیریت نماید.

  • این خدمات، ترمینال های پیش پرداخت و پس پرداخت را از یک روش مشابه متصل می کند