×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته شاهانه سعادت

ارتباطات دوامدار باعث رضایت مشتریان است. حالا با بسته های داخلی روشن که حاوی تماس و پیام کتبی است، هیچ فرصت تجاری را از دست نخواهید داد.

بسته شاهانه سعادت

 

منابع

قیمت

فعالسازی

غیرفعالسازی

ماهانه

1000 دقیقه تماس داخلی + 150 دقیقه تماس بین المللی + 3جی بی

2,222

Ms

DMs

سه ماهه

1500 دقیقه تماس داخلی + 200 دقیقه تماس بین المللی +8جی بی

3,333

Ls

DLs

شش ماهه

2000 دقیقه تماس داخلی + 400 دقیقه تماس بین المللی + 15جی بی

4,444

Es

DEs

  

هزینه تماس صوتی بدون بسته

هزینه پیام کتبی بدون بسته

انترنت بدون بسته

صورت حساب

روشن به روشن

روشن به سایر شبکه ها داخلی

روشن به روشن

روشن به سایر شبکه ها داخلی

بین المللی

بدون بسته

بسته

2 افغانی/ دقیقه

2 افغانی /پیام کتبی

2.5 افغانی/پیام کتبی

8 افغانی/پیام کتبی

8 افغانی/ ام بی

30 ثانیه

60 ثانیه