×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
تماس های بین المللی بدون بسته

با استفاده از خدمات تماس های بین المللی بدون بسته ما، با پیدا کردن مشتریان و تهیه کننده گان جهانی، تجارت تان را وسعت بخشید.

تماس بین المللی بدون بسته

ما همواره تلاش داریم که بهترین خدمات را به شما پیشکش نماییم تا تجارت شما به اوج برسد. کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید تا کود کشوری و نرخ تماس آن را مشاهده نمایید. این نرخ ها هم برای تماس به خطوط ثابت تلفن و هم شماره های موبایل قابل تطبیق است.

شرکت روشن، کمک کردن به تجارت شما را تجارت خود می داند. فرقی نمی کند چه این که بخواهید شبکه خود را بطور جهانی گسترش دهید و یا در جستجوی اجناسی خارج از افغانستان باشید، خدمات جامع و جهانی روشن، از انجام شدن امورات شما به گونه ارزان اطمینان می دهد.

                       

گروه نرخ معیاری تماس نرخ تماس به دوستان و فامیل کشور مورد نظر را انتخاب کنید  
گروه 1 5.99 افغانی 5 افغانی – یک شماره  
گروه 2 8.99 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
گروه 3 12 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
13.99 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
19.99 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
گروه 4 24.99 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
گروه 5 29.99 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
گروه 6 45 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
65 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
75 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
100 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
300 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
600 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
800 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد  
1200 افغانی تماس به فامیل و دوستان با همان نرخ معیاری محاسبه می گردد