×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیام کتبی

حالا می توانید با استفاده از گزینه های مختلف پیام های کتبی روشن، تماس های وقت گیر را با پیام های کتبی موثر و آسان جایگزین کرده و کارهایتان را پیش ببرید.

بسته پیام کتبی از روشن به روشن

قیمت/افغانی

دقایق تماس از روشن به روشن

معلومات بیشتر

مدت اعتبار (روز)

سیم کارت های قابل تطبیق

10

1000

فقط از سیم کارت روشن به روشن

1

عالی، یاران و سعادت

25

3000

فقط از سیم کارت روشن به روشن

7

عالی، یاران و سعادت

70

30,000

فقط از سیم کارت روشن به روشن

30

عالی، یاران و سعادت

 

طریقه فعال سازی بسته روزانه پیام کتبی روشن به روشن

برای بسته روزانه، OND را به 555 ارسال کنید.

برای بسته هفته وار، ONW را به 555 ارسال کنید.

برای بسته ماهانه، ON1 را به 555 ارسال کنید.

طریقه غیر فعال نمودن بسته روزانه پیام کتبی روشن به روشن

برای بسته روزانه، OFFD را به 555 ارسال کنید.

برای بسته هفته وار، OFFW را به 555 ارسال کنید.

برای بسته ماهانه، OFF1 را به 555 ارسال کنید.