×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
دیدگاه و ماموریت

ما بر بهبود کیفیت زیربناها و بهبود کیفیت زندگی مردم در افغنستان تمرکز داریم!

دیدگاه:

ارائه خدمات پیشرفته با بهترین کیفیت و خدمات جدید دیجیتلی، برای بهبود سطح زندگی مردم افغانستان.

ماموریت:

 • به عنوان یک شرکت مخابراتی با رهبری افغانها، ما بطور خلاقانه و با بهترین شیوه فعالیت های خویش را انجام میدهیم.
 • به عنوان رهبر بازار، ما با سرمایه گذاری های استراتیژیک از طریق ارتباطات تکنولوژی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را به طور خلاقانه پیش می بریم.
 • ما به عنوان کار فرما ، اطمینان می دهیم که ما همچنان به جذب، مشارکت، توسعه و حفظ بهترین استعدادها ادامه خواهیم داد.

 

ارزش ها:

تمرکز ما بر بهبود کیفیت زیربناها و کیفیت زندگی برای مردم افغانستان می باشد. برای دستیابی به موفقیت، ما با این مجموعه های کوتاه اما معنی دار ارزش های شرکت های بزرگ را نگهمیداریم:

 • رفتار های اخلاقی
 • امانتداری و صداقت
 • مسؤلیت های اجتماعی
 • احترام به یکدیگر
 • تعهد
 • تمرکز

فرهنگ:

 • تقویت فرهنگ مبتنی بر عملکرد از طریق:
 1. شفافیت
 2. نظم
 3. پاداش