×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
معرفی شماره تماس خدمات رایگان ۲۳۴ به منظور حمایت از دهاقین و صحت مادران

معرفی شماره تماس خدمات رایگان ۲۳۴ به منظور حمایت از دهاقین و صحت مادران

۲۵ میزان ۱۳۹۶ (کابل، افغانستان) – وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در مشارکت با شرکت مخابراتی روشن که یکی از شبکه های پیشتاز مخابراتی در افغانستان پنداشته میشود، افتخار دارند که شماره تماس رایگان (۲-۳-۴) را به منظور عرضه خدمات به هموطنان ما معرفی میدارند تا آنها بتوانند در کمترین زمان به معلومات مهم و حیاتی دربخش صحت و زراعت دسترسی داشته باشند.

خدمات (۲-۳-۴) از سوی سازمان بین المللی کار یا (ILO) حمایت گردیده و توسط شبکه بین المللی منابع بشری یا (HNI) از طریق شبکه مخابراتی روشن  تطبیق میگردد. استفاده از خدمات (۲-۳-۴) دهاقین افغان را قادر خواهند ساخت تا به معلومات و مطالب آموزشی مهم و حیاتی در عرصه زراعت و محصولات زراعتی دسترسی بهتر داشته باشند. علاوه بر آن خدمات متذکره زنان افغان را در راستای دسترسی به معلومات مورد نیاز در بخش صحت مادران همکاری خواهند کرد. قابل یاد آوریست که هموطنان ما میتوانند خدمات مذکور را  ذریعه ۵ تماس رایگان در هر ماه از طریق شبکه مخابراتی روشن دریافت نمایند.

خدمات  ۲۳۴ به شکل مرکز معلومات رایگان و همیشه فعال، فعالیت خواهد داشت، تا بتواند برای زنان و دهاقین افغان معلومات مورد نیاز را در عرصه زراعت و صحت مادران فراهم نمایند. هموطنان عزیز میتوانند جهت دریافت معلومات مذکور هر زمانیکه خواسته باشند و در هر گوشه از کشور که قرار داشته باشند، با استفاده از سیم کارت های شبکه روشن که ایشان در اختیار دارند، به شماره  ۲۳۴ تماس حاصل نمایند. هدف پروژه مذکور این است که طی سه سال آینده صحت و سلامتی بیش از سه میلیون هموطنان ما را بهبود ببخشد.

آقای حمدالله همدرد، رییس عمومی ترویج و انکشاف زراعت خاطر نشان نمود: "با در نظر داشت تحولات اخیری که در عرصه امنیت به چشم میخورند، برای شبکه های توسعوی ما چالش برانگیز است تا به تمام دهاقین در سطح کشور از نزدیک رسیدگی شود؛ بنابر این وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تصمیم اتخاذ نموده است تا ابتکار جدید خدمات تیلفونی ۲۳۴ را روی دست گیرد که هدف آن فراهم ساختن معلومات برای آنعده دهاقین کشور میباشد که در مناطق دوردست بسر میبرند و به معلومات لازم در عرصه زراعت دسترسی کافی نداشته و در مورد شیوه های تازه زراعتی آگاهی لازم ندارند. در عین حال دهاقین نیازمند در سرتاسر کشور میتوانند با استفاده از تیلفون های عادی خویش به معلومات مورد نیاز دسترسی داشته باشند، تا بتوانند آنها را در راستای افزایش میزان محصولات زراعتی کمک نمایند."

آقای کریم خوجه، رییس اجراییوی شرکت مخابراتی روشن افزود: "ما در شرکت مخابراتی روشن، به این باور هستیم، که تکنالوژی تیلیفون موبایل میتواند زندگی مردم را بگونه قابل ملاحظه ای بهبود بخشد. از سال ۲۰۰۳ بدینسو که ما شرکت مخابراتی روشن را تاسیس کرده ایم، همواره تلاش به خرچ داده ایم تا شبکه و تکنالوژی خویش را  به ویژه در مناطق دوردست و روستا های افغانستان گسترش بیشترببخشیم، تا بتواند بالای زندگی مردم کشور تاثیرات عمیق و مثبت داشته باشد."

ایشان علاوه نمودند: "راه اندازی خدمات پروژه ترویج زراعت ۲۳۴ جزی از تعهدات شرکت مخابراتی روشن بوده که هدف آن توانمندسازی افغانها میباشد تا آنها را قادر سازند که به معلومات حیاتی دسترسی داشته باشند و سطح آگاهی ایشان در عرصه صحت، زراعت و سایر شاخص های کلیدی اجتماعی-اقتصادی افزایش یابد. قابل تذکر است که ما به مشارکت خویش با دولت افغانستان که میخواهد از نزدیک با سکتور خصوصی و تمویل کننده گان بین المللی کار نماید و تحولات مثبتی را در زندگی مردم ایجاد کند، ارزش فراوان قایل هستیم و به آن میبالیم."

در رابطه به سازمان بین المللی کار یا (ILO) در افغانستان:

افغانستان در سال ۱۹۳۴ به سازمان بین المللی کار الحاق گردیده است و بدینوسیله توانسته است کنوانسیون های شمار (۱۹) سازمان بین المللی کار را به تصویب برساند که دربر گیرنده پنج میثاق بنیادی در میان هشت میثاق مهم میباشند.

سازمان بین المللی کار یا (ILO) در سال ۲۰۰۲ دفتر خویشرا در افغانستان ایجاد نموده است.

سازمان بین المللی کار یا (ILO) با نهاد های همکار/شرکای کاری خویش در افغانستان کار مینماید که عبارتند از:

  • وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین.
  • نهاد های کارگران: اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان یا (NUAWE).
  • اتاق های تجارت و صنایع افغانستان.

سازمان بین المللی کار یا (ILO) در افغانستان به منظور دستیابی به اهداف ذیل فعالیت مینماید:

  • سازمان بین المللی کار یا (ILO) حمایت های تخنیکی را برای نهاد های همکار و سایر شرکای خویش فراهم مینمایند، تا زمینه کار را در سطح کشور تقویت بیشتر بخشند. 
  • از طریق فراهم ساختن حمایت های قانونی و مبتنی بر پالیسی ها، معیارات بین المللی، اصول و حقوق بینادی را در ساحه کار ترویج و تقویت میبخشند.
  • مصوونیت اجتماعی را گسترش میبخشد – تا تمام مردان و زنان بتوانند از مصوونیت اجتماعی و اقتصادی اساسی برخوردار باشند.
  • ترویج و تقویت گفتمان های اجتماعی – بالای کارمندان و نهاد های نیرومند و مستقل تمرکز نموده، تا میزان بهره وری را افزایش بخشند، از منازعات در محل کار خودداری نمایند و جوامع متحد را شکل دهند.
  • تساوی جندر – از بین بردن تبعیض در دنیای کار، تا زنان و مردان بتوانند به حقوق و فرصت های مشابه دسترسی داشته باشند.