×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
شرکت روشن برنده گان پیشکش "کابل جان" را اعلان نمود 13 تن برنده گان جوایز اعلی بدست آوردند

تن از برنده گان پیشکش ۱۳ روشن، شرکت مخابراتی پیشتاز کشور امروز –، کابل، افغانستان 1395 قوس 7 "کابل جان" را اعلان نمود که با آن مشتریان روشن با خرید یکی از پنج بسته های تماس و انترنتی میتوانستند در قرعه کشی شامل گردند. جوایز مانند موترسایکل، ایرکندیشن، تلویزیون، موبایلهای هوشمند،سیستم صوتی مدرن . (، یخچال و جنراتور برای برنده گان این پیشکش اهداء گردید Sound system) طی اظهارات خویش فرمودند: "پیشکش کابل جان تنها یک ، رئیس عملیاتی شرکت مخابراتی روشن، شیرین رحمانی رقابت از طریق قرعه کشی نبوده، بلکه یک برنامۀ خاص روشن است که ما از طریق آن به مشتریان خویش ارزش قایل میشویم. نام "کابل جان" را بخاطر انتخاب نمودیم که نمایانگر از محبت همۀ افغانها برای پایتخت کشور شان میباشد ".

میزان ادامه داشت. برنده ۲۴ سرطان سال جاری براه انداخت که الی ۲۱شرکت روشن پیشکش "کابل جان" را به تاریخ میزان به اساس قرعه کشی در حضور نمایندۀ ادارۀ تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی (اترا) ۲۶گان این پیشکش به تاریخ صد هزار مشتری روشن شامل این قرعه کشی بودند. 4 انتخاب گریدند. بیش از

روشن همچنان در این اواخر پیشکش جدید را بنام "ملیونر روشن" براه انداخته است که مشتریان روشن میتوانند از سرتاسر افغانی (یک ملیون) را ۱،۰۰۰،۰۰۰ افغانی (پنجاه هزار) و جایزه بزرگ ۵۰۰۰۰ کشور چانس برنده شدن جایزه هفته وار اعلان خواهد ۱۳۹۵ داشته باشند. برندۀ جایزه بزرگ یک ملیون افغانی "ملیونر روشن" از طریق قرعه کشی در ماه حوت گردید .

دربارۀ روشن
۲۸۷روشن (شرکت انکشاف مخابرات افغانستان) با بیشتر از شش ونیم میلیون مشترک فعال و شبکه ای که بیشتر از ولایت افغانستان تحت پوشش قرار داده عرضه کنندۀ پیشتاز خدمات مخابراتی در ۳۴ولسوالی و شهرها را در تمام افغانستان میباشد.
روشن داستان واقعی کامیابیهای افغانستان بوده که منحیث کتلیست برای رشد اقتصادی خدمات خود را عرضه مینماید و در ً ۱۳۸۲انکشاف دراز مدت کشور فعالانه سهم میگیرد. از آغاز فعالیتهای تجارتی اش درسال ۷ روشن تقریبا ، بدینطرف ۰۰ در ً میلیون دالر در افغانستان سرمایگذاری نموده است و یگانه سرمایگذار و مالیه دهندۀ بزرگ در کشور است که تقریبا شش فیصد کل عواید داخلی حکومت افغانستان سهم گرفته است. روشن بطور مستقیم کارمند را ۹۰۰ تقریبا
نفر دیگر زمینۀ کار را مساعد ساخته ۳۵۰۰۰ فیصد آنان خانمها اند، و بطور غیر مستقیم به بیش از ۱۹ استخدام نموده که است.
( )، بخشی از AKFED در بازسازی و انکشاف افغانستان متعهد است. هزینۀ آقا خان برای انکشاف اقتصادی ً روشن عمیقا ) را تشکیل میدهد، یکی از سهمداران عمدۀ روشن میباشد و تشبثات خصوصی را ارتقا AKDNشبکۀ انکشافی آقا خان ( متعلق به موناکو تیلیکام ً میبخشد و زیربناهای سالم اقتصادی را در جهان رو به انکشاف بوجود میآورد. روشن همچنین قسما ) و تیلیه سونیرا میباشد. روشن تخصص بین المللی را وارد کشور نموده و متعهد به بالاترین معیارهای MTIانترنیشنل ( کیفیت شبکه و پوشش برای مردم افغانستان است.
مراجعه www.facebook.com/RoshanConnects یا www.roshan.afبرای معلومات بیشتر در بارۀ روشن به نمایید. شما همچنان میتوانید ما را در تویتر@ تعقیب نمایید. roshanconnects
ارتباط رسانه یی روشن:
شفیع شریفی
shafi.sharifi@roshan.afایمیل:
۷۹۹۹۹۹۰۶۵تلیفون