×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بخش های کلیدی

بخش های کلیدی

1. صحت

ما یک پروژۀ درمان از راه دور را با کمک انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال(FMIC)، شفاخانۀ دانشگاه آغاخان در کراچی، شفاخانۀ ولایتی بامیان و سیستم های سیسکو، به طور آزمایشی اجرا نمودیم.

 

2. آموزش و پرورش

علاوه بر اعمار مکاتب و زمین های بازی، ما آن دسته از برنامه های آموزشی را حمایت می کنیم که از قدرت تکنالوژی در این دنیای در حال پیشرفت، به بهترین وجه استفاده می کنند. به شمول برنامۀ یک لپتاپ برای هر طفل و اکادمی های شبکه سازی روشن/سیسکو.


3. تجارت

ما از بانوان در ایجاد تجارت پایدار خودشان و پرورش روحیۀ کارآفرینی در بین افغان ها حمایت می کنیم.

 

4. انکشاف اجتماعی

ما با همکاری موسسات غیردولتی داخلی، بیشتر از 4 میلیون بستۀ غذایی برای افغان ها و راه های حل خلاقانه برای ظرفیت سازی تهیه کرده ایم.