×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 

شرایط و ضوابط

با دسترسی به وبسایت روشن ("سایت") شما با "شرایط و ضوابط"ی که در ذیل تفصیل داده شده است و همچنان به "شرایط و ضوابط ام- پیسه" که در "صفحات ام- پیسه" در این "سایت" بکار گرفته میشود نیز موافقت میکنید. اگر شما با این "شرایط و ضوابط"، یا به "شرایط و ضوابط ام- پیسه" در "صفحات ام- پیسه" در این "سایت" موافق نیستید، شما باید فوراً از این سایت خارج شوید.

1. سلب مسؤولیت ضمانتها

روشن تلاش منطقی به خرچ میدهد تا اطمینان بخشد که این "سایت" به روز شده است و معلوماتی که در این سایت درج میگردد درست و معتبر است. تغییراتی که در این سایت اغلب رخ میدهد ممکن است بدون اطلاع، به طور مؤثر بلافاصله خطور کند. روشن، وابسته ها یا کمپنیهای مربوطه اش، و هر یک از مدیران، مامورین، کارمندان، مشاورین و نماینده های شان، به عنوان دقت، شایستگی، کمال، اعتبار یا عرضۀ هرگونه معلومات یا مندرجات عرضه شده در این "سایت" را صحه نمیگذارد، نه ما کدام ضمانت میکنیم. هیچ چیزی در این "سایت"، شامل ولی نه محدود به محصولات و خدماتی که دراین جا توضیح شده، باید اضافه شود یا تغییر داده شود قراردادی که شما ممکن در گذشته بخشی با روشن بوده اید. معلومات موجود در این "سایت" فقط منحصر برای استفادۀ معلوماتی است و نه اینکه قصد برآورده ساختن نیازمندیهای استفاده کنندگان خاص را داشته باشد. هرچیز یافته شده در این سایت "طوری که هست" باید بدون هیچ گونه ضمانت یا شرایط بیان ضمنی مشاهده و استفاده شود. مندرجات این "سایت" تنها برای مشاهدۀ پرسونل و استفادۀ غیر تجاری میباشد. این مواد برای استفادۀ طرف سوم تکثیر نمیشود. انجام هرگونه دونلود [گرفت] مواد از این سایت به اختیار خود شما و خطر آن هم متوجه خود شما میباشد. شما بخاطر تمام تخریباتی که ناشی از دونلود اگر دونلود سبب ویروس، تخریب کمپیوتر شما یا ضایع شدن اسناد میشود، شما خود مسؤول خواهید بود. شما صریحاً موافقه نمودید که خطر استفاده از این سایت را خود متقبل میشوید.

2. استفاد غیرقانونی یا ممنوع شده اجازه نیست

به عنوان شرط استفاده از این سایت، استفاده کننده این سایت و/ یا مندرجاتش را بخاطر هر گونه استفاده ای که باید غیر قانونی مطابق قوانین دولتی این شرایط و ضوابط پنداشته شود استفاده نخواهد کرد.

3. لینک [پیوند] به سایتهای غیر روشن

وبسایتهای قابل دسترس از طریق لینکهای وابسته به این سایت تنها بخاطر تسهیلات استفاده کننده عرضه شده، و بطور مستقلانه توسط طرفین سوم انکشاف نموده است. روشن بخاطر دقت یا درستی محتوای موجود در سایتهای مرتبط مسؤول نیست، و همچو محصولات یا خدمات طرف سوم را تایید نمیکند. این تنها در اختیار و خطر استفاده کننده است که آنها به اطلاعات عرضه شده در سایتهای مربتط طرف سوم دسترسی دارند و/ یا استفاده میکنند.  

4. دسترسی و ایمنی سایت

استفاده و دسترسی به این سایت رایگان است و قابل استفاده برای همه است. روشن از شما هزینۀ فیس بخاطر استفاده و دسترسی به این سایت را نمیگیرد. شما بخاطر هرگونه هزینۀ قابل پرداخت بخاطر استفاده و دسترسی به انترنت جوابگو میباشید.

5. تجدید نظر

شرایط و ضوابط این سایت تنها به صلاحدید روشن تجدید نظر میشود و تغییر میخورد. همچو تعدیلات بلافاصله هنگامی موثر است که در سایت نوشته شود. شما موافقه مینمایید که شرایط و ضوابط را وقتاً فوقتاً از زمانی که به این سایت دسترسی پیدا میکنید بررسی مینمایید. استفادۀ دوامدار شما از این سایت پذیرش نهایی شما از هر گونه شرایط و ضوابط تعدیل یافته پنداشته میشود.

6. جزئیات نرخگذاری

معلومات در مورد این سایت در معرض تغییر است. تمام محصولات و خدمات نشانداده شده در این سایت قابل دسترسی است. نرخهای محصولات و خدمات فهرست شده در این سایت مکرراً تغییر میخورد. معلوماتی که در این سایت ارائه میگردد لزوماً بیانیه ای از نرخ فعلی نیست و نه تاییدی از دسترسی به چنین محصولات و خدمات است، و در نتیجۀ غیر قابل اجرا بودن باید یک ناسازگاری رخ بدهد. برای جزئیات بیشتر نرخ جاری و دسترسی، لطفاً بطور مستقیم با نمایندۀ فروشات روشن یا فروشندۀ باصلاحیت روشن در ارتباط شوید.

7. سفارش دادن

معلوماتی که در این سایت ذکر شده تنها یک فرصت را برای شما نمودار میسازد تا به محصولات و خدماتی که توسط روشن سفارش شده دسترسی و ارزیابی نمایید. مواد قابل دسترسی از طریق این سایت یک سفارس فروش به شما بخاطر هر یک از محصولات یا خدمات فهرست شده در این سایت نیست.

8. حقوق اختصاصی

همه آرمها، طرحها، سازها و نامهای سوداگری بکار رفته در این سایت و همه محصولات و خدمات بیان شده در اینجا علامات بازرگانی و فقط ملکیت روشن است. شما تنها باید از این آرمها، طرحها، سازها و نامهای سوداگری و محصولات و خدمات در حالتی استفادۀ مناسب نمایید که علامات تجاری و حقوق اختصاصی روشن را نقض نکند. مثالهای استفادۀ ممنوع شده شامل ولی نه محدود، برای استفاده کردن چنین آرمها، طرحها، سازها و نامهای سوداگری و محصولات و خدمات از این قرار است:

  1. به عنوان بخشی از علامات تجارتی خود شما و یا استفادۀ تفریحی؛
  2. به شیوه ای است که احتمالاً باعث سردرگمی و یا گمراه کننده باشد؛
  3. برای شناسایی محصولاتی که آنها گزارش نمیدهند؛
  4. برای اشاره بر تایید و در غیر آن از محصولات یا خدماتی که آنها گزارش نمیدهند؛ یا
  5. به هر شیوه ای که سبب تخریب اعتبار روشن یا شکل نام تجارتی اش شود، که آرمها، طرحها، سازها و نامهای سوداگری و محصولات و خدمات علامت تجارتی روشن را دربر گیرد.

روشن یک علامت تجارتی کمپنی انکشاف مخابرات افغانستان لیمتد میباشد. تمام مواد افشا شده و یافت شده در این سایت مطابق قوانین حق نشر و علامۀ تجارتی جمهوری اسلامی افغانستان محفوظ است. هرگونه استفادۀ غیر مجاز از مندرجات دریافت شده در این سایت منتج به اقدام قانونی میشود.

9. نظارت/ ضبط مکالمات

تمام مکالمات روشن بطور کامل محرم است. بهرحال، نظارت یا ضبط تماسها، ایمیلها، پیامهای تحریری یا دیگر مکالمات شما، مطابق قانون صورت میگیرد، و بطور مشخص برای اهداف کار و بار روشن، مثلاً برای کنترول کیفیت و آموزشدهی، بخاطر جلوگیری از استفادۀ غیرمجاز سیستمهای مخابرات روشن، جهت اطمینان از فعالیت سیستم مؤثر و بمنظور جلوگیری یا کشف تقلب.

10. قوانین حاکم

شرایط و ضوابط این سایت توسط قوانین جمهوری اسلامی افغانستان اداره میشود. استفاده کننده بطور صریح موافقه مینماید که باید به چنین قوانین پابند باشد.

11. پرداخت غرامت

شما به عنوان استفاده کننده بطور واضح موافقه مینمایید که به روشن، وابسته هایش یا کمپنیهای مربوطه، و هر یک از مدیران، مامورین، کارمندان، مشاورین و نمایندگان شان برای رسیدن به حد اعظمی مجاز توسط قانون، بدون ضرر در برابر موارد آتی غرامت بپردازید، حمایت کنید و نگهدارید (1) خلاف ورزی شما از هر گونه شرایط و ضوابط این سایت؛ یا (2) هرگونه ادعاها، هزینه ها، بدهیها و هر گونه فیس قانونی که جهت هرگونه پیمان شکنی از شرایط و ضوابط این سایت منطقی پنداشته میشود. روشن یک علامت تجارتی کمپنی انکشاف مخابرات افغانستان راجستر شده است، که آدرس راجستر شده اش خانۀ شماره 13، جادۀ اصلی، وزیر اکبر خان، کابل افغانستان میباشد.