×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خریداری کریدت از طریق ام-پیسه

شما میتوانید از طریق حساب ام-پیسه خویش برای خود، دوستان و فامیل تان کریدت تلیفون خریداری نمایید.

از طریق ام-پیسه کریدت موبایل خریداری نمایید!

برای دوستان، فامیل و برای خود از طریق ام-پیسه در یک دقیقه کریدت خریداری نماایید. برای خریداری کریدت *111# را دایل نموده، 2 را انتخاب نمایید و بعداً هدایات را تعقیب نمایید. برای معلومات بیشتر 313 را دایل نموده و با نماینده مشتریان خدمات ام-پیسه صحبت نمایید. شما همچنان میتوانید از طریق صفحه رسمی فیسبوک روشن RoshanConnects با ما به تماس شده و معلومات بیشتر حاصل نمایید.