×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
ارسال پول از طریق ام-پیسه

از طریق حساب ام-پیسه خویش به دوستان و فامیل تان در ظرف یک دقیقه پول ارسال نمایید!

از طریق حساب ام-پیسه تان به دوستان و فامیل تان در افغانستان در ظرف یک دقیقه پول ارسال نمایید!

برای ارسال پول به دوستان وفامیل تان از طریق ام-پیسه *111# را دایل، 1 را انتخاب نموده و هدایات را تعقیب نمایید.

برای معلومات بیشتر 313 را دایل نموده تا با نماینده خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.

شما همچنان میتوانید از طریق صفحه رسمی فیسبوک روشن RoshanConnects با ما در تماس شوید