×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خدمات دیگر از طریق ام-پیسه

خدمات دیگر ام-پیسه

داشتن حساب ام-پیسه مانند داشتن حساب بانکی در موبایل تان می باشد!

با خدمات ام-پیسه شما میتوانید از دوستان و اقارب تان در خارج پول در یافت کنید، قرضه خود را بپردازید، حساب بانکی تانرا با حساب ام-پیسه تان وصل نموده و از یک حساب به حساب دیگر در هروقتیکه خواسته باشید پول انتقال دهید، معاش خود را دریافت نمایید و حتی پول خریداری اجناس تانرا از طریق ام-پیسه پرداخت نمایید. 

برای معلومات بیشتر شماره ۳۱۳ را دایل نموده و با نماینده خدمات مشتریان ام-پیسه صحبت نمایید. شما همچنان میتوانیداز طریق صفحه رسمی فیسبوک روشن @RoshanConnects با ما در تماس شوید.