×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
ارسال ام بی

برای اولین بار در افغانستان، ام بی بسته انترنتی تانرا به دوستان و فامیل تان ارسال نمایید!

ارسال ام بی:

برای اولین بار در افغانستان، شما میتوانید ام بی بسته انترنتی تانرا به فامیل و دوستان تان ارسال نمایید.

با ابتکار جدید روشن تمام مشتریان پیش پرداخت میتوانند 500 ام بی بسته انترنتی ماهانه خویش را به دوستان و فامیل خود ارسال نمایند.  مشتریان میتوانند در هر بار 10 ام بی، 20 ام بی، 30 ام بی، 40 ام بی، 50 ام بی، 100 ام بی و 200 ام بی در روز ارسال نمایند. در مجموع شما میتوانید 500 ام بی روزانه ارسال کنید.  ام بی برای ارسال شده 3 روز قابل اعتبار میباشد.

فیس ارسال ام بی 10 افغانی قابل اجرا می باشد.

برای ارسال نمودن ام بی بسته انترنتی تان، لطفاً #شماره مورد نظر*مقدار ام بی*500* را دایل نمایید. بطور مثال شما میتوانید بطور ذیل عمل کنید:

0799999999#*50*500*