×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته های فیسبوک

بدون فیسبوک نمی توانید زندگی کنید؟ حالا با استفاده از بسته های فیسبوک روشن، عکس های آخرین سفر خود را در فیسبوک شریک سازید، پست های دوستان تان را لایک کنید، و از تازه ترین خبر ها آگاه شوید.

بستۀ فیسبوک

حالا با بسته خاص فیسبوک، مشتریان می توانند از طریق موبایل های خود به طور اختصاصی از فیسبوک استفاده کنند.

 

بسته روزانه فیسبوک

 

بسته ها

قیمت (افغانی)

مدت اعتبار (ساعت)

تجدید اتومات

فعال سازی از طریق پیام کتبی

غیرفعال سازی از طریق پیام کتبی

فیسبوک (100 MB)

6

24

بله

DFB را به 555 ارسال نمایید.

UDFB را به 555 ارسال نمایید.

بسته اجتماعی روزانه 200 ام بی

15

24

بله

S6 را به 555 ارسال نمایید

U6 را به 555 ارسال نمایید

 

بسته هفته وار فیسبوک

بسته ها

قیمت (افغانی)

مدت اعتبار (روز)

تجدید اتومات

فعال سازی از طریق پیام کتبی

غیرفعال سازی از طریق پیام کتبی

250 ام بی فیسبوک

25

7

بلی

F25 را به 555 ارسال نمایید.

U25 را به 555 ارسال نمایید.

 

بسته ماهانه فیسبوک*

بسته ها

قیمت (افغانی)

مدت اعتبار (روز)

تجدید اتومات

فعال سازی از طریق پیام کتبی

غیرفعال سازی از طریق پیام کتبی

300 ام بی فیسبوک

45

30

بله

FB50 را به 555 ارسال نمایید.

UFB50 را به 555 ارسال نمایید.

 

 
  •  امتیازات رایگان ذکر شده برای تمامی مشتریان پیش پرداخت قابل دسترس است..
  • در صورت داشتن کریدت کافی، بسته به طور اتومات تجدید خواهد شد.

  • مشتریان می توانند چندین بسته را به طور هم زمان فعال کنند.