×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش 424

بسته های تماس انترنتی، تماس، پیام های کتبی و بین المللی دلخواه تانرا بدست آورید!

با شماره ۴۲۴ به تماس شده و بسته های دلخواه تانرا فعال سازید!

با شماره رایگان ۴۲۴ به تماس شده و بسته های انترنتی، تماس، پیام های کتبی و بین المللی را با پایینترین نرخ فعال سازید.

با ۴۲۴ به تماس شده و بسته های را که خاص برای شما ساخته شده است بدست آورید! شما میتوانید رهنمایی های این پیشکش را تعقیب نموده و در کمترین زمان بسته های مورد علاقه تانرا فعال سازید.

یادداشت: بسته های خریداری شده از طریق ۴۲۴ بطور خود کار تجدید نمیگردند. مشتریان روشن میتوانند پس از ختم این بسته ها با شماره ۴۲۴ برای فعال نمودن بسته های دیگر به تماس شوند.