×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته های روزانه و هفته وار برای ایران و پاکستان

بسته های روزانه و هفته وار برای ایران و پاکستان

به کشورهای ایران و پاکستان در بدل نازلترین نرخ به تماس شوید!
با بسته های روزانه و هفته وار، به کشور ایران در بدل 6 افغانی/دقیقه و پاکستان در بدل 2 افغانی فی دقیقه به تماس شوید! 

برای فعالسازی بسته ها و معلومات بیشتر به جدول مراجعه کنید:

نام بسته

دقایق رایگان

قیمت (افغانی)

نرخ فی دقیقه تماس

فعالسازی

غیر فعالسازی

بسته روزانه ایران

5

35

7 افغانی/دقیقه

981 را به 555 ارسال کنید

D981 را به 555 ارسال کنید

بسته هفته وار ایران

25

150

6 افغانی/دقیقه

987 را به 555 ارسال کنید

D987 را به 555 ارسال کنید

بسته روزانه  پاکستان

15

35

2.33 افغانی/دقیقه

921 را به 555 ارسال کنید

D921 را به 555 ارسال کنید

بسته هفته وار پاکستان

75

150

2 افغانی/دقیقه

927 را به 555 ارسال کنید

D927 را به 555 ارسال کنید

 

برای معلومات بیشتر 333 را دایل نموده تا به یکی از نماینده گان خدمات مشتریان ما به تماس شوید و یا هم از صفحات اجتماعی ما RoshanConnects@  دیدن نمایید.