×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته روزانه و هفته وار هندوستان

در بدل نازلترین نرخ با هندوستان به تماس شوید!

بسته روزانه و هفته وار هندوستان:

 

با بسته های جدید روزانه و هفته وار ایران و هندوستان، حالا شما میتوانید در بدل پایینترین نرخ 2 افغانی فی دقیقه به هندوستان به تماس شوید.

شما میتوانید بسته روزانه هندوستان را در بدل 35 افغانی فعال سازید. همچنان در بدل 150 افغانی در بسته هفته وار هندوستان اشتراک نمایید.

برای فعالسازی و معلومات بیشتر، لطفاً از جدول ذیل دیدن کنید:

 

بسته ها

دقایق رایگان

قیمت/افغانی

قیمت فی دقیقه

مدت اعتبار

فعالسازی

غیرفعالسازی

بسته روزانه هندوستان

15 دقیقه

35

 2 افغانی/دقیقه

1 روز

911 را به 555 ارسال کنید

D911 را به 555 ارسال کنید.

بسته هفته وار هندوستان

75 دقیقه

150

2 افغانی/دقیقه

7 روز

917 را به 555 ارسال کنید.

D917 را به 555 ارسال کنید.

 

برای معلومات بیشتر 333 را دایل نموده تا به یکی از نماینده گان خدمات مشتریان روشن صحبت کنید و یا هم از صفحه رسمی فیسبوک روشن RoshanConnects@ دیدن نمایید!