×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
در سیمکارت روشن تان در عربستان کریدت اضافه کنید

حین ادای حج نگران کریدت کارت تان نباشید!

در سیمکارت روشن تان در عربستان سعودی کریدت اضافه کنید

حالا شما میتوانید از کریدت کارت های کمپنی زین سعودی زمانیکه در عربستان سعودی برای حج سفر نموده اید، در تلیفون های روشن تان استفاده نمایید.

اگر شما به قصد حج سفر نموده اید و یا هم در عربستان سعودی استید، شما میتوانید از کریدت کارت های کمپنی زین سعودی در تلیفون های روشن تان استفاده نمایید. برای ازدیاد کریدت #شماره کارت*5253* را دایل کنید.