×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش رومنگ تی سل تاجکستان

با روشن از پایینترین نرخ رومنگ در تی سل تاجکستان لذت ببرید!

پیشکش رومنگ تی سل تاجکستان

 

پایینترین نرخ رومنگ! زمانیکه شما به تاجکستان سفر مینمایید، میتوانید از طریق سیمکارت روشن تان با استفاده از خدمات تی سل به تمام شماره های افغانستان فقط در بدل 5 افغانی فی دقیقه به تماس شوید.

برعلاوه شما میتوانید در بدل 5 افغانی پیام کتبی ارسال نمایید و همچنان از انترنت در بدل 5 افغانی فی ام بی استفاده کنید.