×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش من

بسته های تماس انترنتی، تماس، پیام های کتبی و بین المللی دلخواه تانرا بدست آورید!

پیشکش من:

شماره 424 و یا *424*1#  را دایل نموده و بسته های دلخواه تانرا فعال سازید!

با شماره رایگان 424 به تماس شده و بسته های انترنتی، تماس، پیام های کتبی و بین المللی را با پایینترین نرخ فعال سازید.

با 424 به تماس شده و بسته های را که خاص برای شما ساخته شده است بدست آورید! شما میتوانید رهنمایی های این پیشکش را تعقیب نموده و یا پیشکش مورد علاقه تانرا با دایل نمودن *424*1#  فعال سازید.

یادداشت: بسته های خریداری شده از طریق 424 بطور خود کار تجدید نمیگردند. مشتریان روشن میتوانند پس از ختم این بسته ها با شماره 424 برای فعال نمودن بسته های دیگر به تماس شوند.