×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته عالی برای تماس ها از روشن به روشن

با بسته های عالی از نرخ های خاص روشن به روشن در ساعت های غیر ازدحام لذت ببرید.

بهترین بسته های عالی

برای تماس به دوستان و فامیل ، حالا با بسته های جدید صمیمی از روشن در بدل پرداخت هزینه کمتر، دقایق بیشتری از روشن به روشن بدست آورید.

قیمت/افغانی

دقایق تماس از روشن به روشن

 

مدت اعتبار (روز)

طریقه فعال سازی

طریقه غیرفعال سازی

پیام کتبی

از طریق دایل کردن

پیام کتبی

از طریق دایل کردن

90 افغانی 380  

7

90 را به 555 ارسال کنید

#1*1*3*1*555* را دایل کنید

D90 را به 555 ارسال کنید

*555*1*3*1*2# را دایل کنید.

120 افغانی

400

 

30

120 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*2*1# را دایل کنید

D120 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*2*2# را دایل کنید

200 افغانی

1000+پیامهای نامحدود رایگان

 

30

220 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*3*1# را دایل کنید

D220 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*3*# را دایل کنید

499 افغانی

5000+5000دقیقه رایگان+پیامهای نامحدود رایگان

 

30

499 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*6*1# را دایل کنید

D499 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*6*2# را دایل کنید

نوت: دقایق رایګان برای ۷ روز اعتبار دارد.

 

Stay even more connected with friends and family on the Roshan network with our Roshan to Roshan bundles.

 

Price/Afs

Roshan to Roshan Min

Additional Info

Validity (Days)

15 Afs

150

Between 10.00 pm - 6:00 am

7

99 Afs

1500

Between 10.00 pm - 6:00 am

1

HOW TO ACTIVATE Off Peak Bundle

SMS 15 or 99 or 555

USSD: Dial *555*5#1 or *555*5#2

HOW TO DEACTIVATE Off Peak Bundle

SMS 15D or 99D to 555