×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش جدید ازدیاد کریدت الکترونیکی

حالا میتوانید %100 دقایق رایگان را بدست آورید!

پیشکش باورنکردنی!

حالا تمام مشتریانی روشن میتوانند الی %100 دقایق رایگان را در زمان ازدیاد کریدت از طریق الکترونیکی (ام پیسه، ماشین های پردخت کردت فروشندگان روشن) بدست آورند. مشتریان دقایق رایگان را در زمان ازدیاد 250 افغانی و یا بیشتر از آن بدست خواهند آورد.

دقایق رایگان برای 3 روز اعتبار دارد.

برای معلومات بیشتر از جدول ذیل دیدن کنید:

 

مقدار کریدت

دقایق رایگان

مدت اعتبار

150 - 249

54 دقیقه

3 روز

250 - 299

90 دقیقه

3 روز

300 - 399

108 دقیقه

3 روز

400 - 499

144 دقیقه

3 روز

500 - 599

180 دقیقه

3 روز

600 - 699

216 دقیقه

3 روز

700 - 799

252 دقیقه

3 روز

800 - 899

288 دقیقه

3 روز

900 - 999

324 دقیقه

3 روز

1000 و بیشتر از آن

360 دقیقه

3 روز