×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش جدید ازدیاد کریدت الکترونیکی

حالا میتوانید %100 دقایق رایگان را بدست آورید!

پیشکش باورنکردنی!

حالا تمام مشتریانی روشن میتوانند الی %50 کریدت رایگان را در زمان ازدیاد کریدت از طریق الکترونیکی (ام پیسه، ماشین های پردخت کردت فروشندگان روشن) بدست آورند. مشتریان دقایق رایگان را در زمان ازدیاد 250 افغانی و یا بیشتر از آن بدست خواهند آورد. شما میتوانید از از کریدت رایگان برای تماس های روشن به روشن، پیام کتبی و انترنت استفاده نمایید. 

دقایق رایگان برای 3 روز اعتبار دارد.

برای معلومات بیشتر از جدول ذیل دیدن کنید:

 

مقدار کریدت

کریدت  رایگان

مدت اعتبار

فعالسازی

250 افغانی و یا بیشتر

تماس های روشن  به روشن + پیام کتبی +انترنت

3 روز

50 را به 555 ارسال کنید