×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خدمات کانکور روشن

با خدمات کانکور روشن برای امتحان کانکور آماده گی بگیرید!

خدمات کانکور روشن

با این خدمات اشتراک کننده گان میتوانند نمونه های امتحان کانکور، درسها و نکات مربوط به امتحان کانکور را بدست آورند و برای این امتحان بهتر آماده شوند.

مشتریان روشن میتوانند با دایل نمودن 4545 و یا هم ارسال کردن SK را به 555 ارسال کنند و همه روزه 30 دقیقه این خدمات را در بدل 5 افغانی بدست آورند. برای غیر فعال نمودن این خدمات USK را به 555 ارسال کنید و یاهم 4545 را دایل نمایید.

برای معلومات بیشتر 333 را دایل نموده تا به یکی از نماینده گان خدمات مشتریان ما به تماس شوید و یا هم از صفحات اجتماعی ما @RoshanConnects دیدن نمایید.