×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
کلپ دانشجویان

روشن باور دارد که برای داشتن آینده ای بهتر باید به جوانان ارزش داده و آنان را تقویت کرد. به همین دلیل می خواهیم تا شما به کمک نکات آموزشی کلپ دانشجویان، مراحل موفقیت را به سرعت سپری نمایید.

کلپ دانشجویان

 خدمات کلپ دانشجویان بینظیر برای شاگردان و محصلین طرح شده است. تا آنها را  در یاد گرفتن مطالب علمی و راه های موفقیت کمک نماید. این خدمات شامل آموزش مهارت های مصاحبه کاری، مدیریات خودی، مدیریت زمان، کتابهای که اخیراً منتشر شده است و  مجموعه از ویژگی های خودی می باشد.

دانش آموزان میتوانند با دایل نمودن 545 در این خدمات اشتراک نمایند.  فیس هفته وار 15 افغانی قابل پرداخت میباشد.