×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
کلپ دانشجویان

روشن باور دارد که برای داشتن آینده ای بهتر باید به جوانان ارزش داده و آنان را تقویت کرد. به همین دلیل می خواهیم تا شما به کمک نکات آموزشی کلپ دانشجویان، مراحل موفقیت را به سرعت سپری نمایید.

کلپ دانشجویان

هر روز 2 دانستنی مطابق با جدول زمانی دریافت می‌کنید. 

طریقۀ فعال سازی

برای دانستنی های وظیفوی: در صفحه پیام CR نوشته و به 504 ارسال کنید.

برای دانستنی های امتحان: در صفحه پیام EC نوشته و به 504 ارسال کنید.

 

قیمت- 10 افغانی در هر هفته