×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بلاک نمودن تماس های مزاحم

امنیت و آسودگی خاطر شما برای ما در اولویت قرار دارد. شما می توانید بالای کسانی که به شما و اعضای خانواده تان تماس می گیرند، کنترول کامل داشته باشید و الی 20 شماره مزاحم را مسدود نمایید.

بلاک کنندۀ تماس ها

بیش از 20 شماره را در لیست مزاحمان قرار دهید و از مصؤنیت بیشتر لذت ببرید.

 

هزینه و مدت زمان:

  • اضافه نمودن هر شماره به لیست سیاه، 2 افغانی هزینه خواهد داشت.

  • فیس ماهوار این خدمات 10 افغانی می باشد

 

روش فعال سازی

سیستم صوتی:

به 525 به تماس شده و رهنمودها را تعقیب نمایید.

پیام کتبی:

در صفحه پیام “Sub 1” نوشته و به شماره 525 ارسال نمایید.

از طریق دایل نمودن:

525#* را دایل نمایید.

روش غیرفعال سازی

سیستم صوتی:

به 525 به تماس شده و رهنمود ها را نعقیب نمایید.

پیام کتبی:

در صفحه پیام “UnSub 1” نوشته و به شماره 525 ارسال نمایید.

از طریق دایل نمودن:

525#* را دایل نمایید.

 

شرایط و ضوابط

  • بعد از قطع کردن از سیستم صوتی، لیست سیاه شماره ها از طریق پیام کتبی برای تصدیق آن به مشتری فرستاده می شود‌.

  • مثلا لیست سیاه شما دارای سه شماره 9379xxxxxxx, 9377xxxxxxxx, 9370xxxxxxxx است

  • مشتریان با تماس گرفتن به شماره 525 می توانند هر نوع شمارۀ داخلی و بین المللی را بلاک کنند تا از دریافت تماس های ناخواسته جلوگیری به عمل آید.

  • مشتریان می توانند به کمک خدمات مسدود کننده تماس، لیست سیاه خود را فعال و یا لغو نموده و شماره ای را به آن اضافه یا حذف نمایند

  • اگر مشتری فیس ماهوار را نپردازد، این خدمات حداکثر برای 7 روز دیگر فعال خواهد بود. بعد از این مدت، شماره های بلاک شدۀ مشتری از سیستم حذف می شود.