×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خدمات قرضه کریدت

حالا شما میتوانید 40 افغانی کریدت قرضه در زمان ضرورت بدست آورید!

خدمات قرضه:

خبر خوش برای شما!


حالا تمام مشتریان روشن میتوانند 40 افغانی از خدمات قرضه روشن بدست آورند. قرضه شما در زمانیکه کریدت اضافه مینمایید از حساب شما گرفته میشود.

برای بدست آوردن کریدت از خدمات قرضه روشن لطفاَ #122* را دایل نمایید. فیس 40 افغانی قرضه 4 افغانی قابل پرداخت می باشد.

 

مقدار قرضه

فیس

مقدار قابل پرداخت

40 افغانی

4 افغانی

44 افغانی