×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
ام - شراکت

اگر دوستان و اعضای فامیل تان کریدت ندارند، با ام-شراکت می توانید کریدت خود را با آنها شریک سازید.

ام – شراکت

با ام – شراکت، شما می توانید کریدت خود را با دوستان و فامیل خود شریک سازید.

روش فعال سازی

شماره شخص دریافت کننده و مقدار کریدت ارسالی را به شماره 123 از طریق پیام کتبی ارسال کنید.

برای مثال: مقدار (5 الی 50 افغانی)#079XXXXXXX#to

از طریق دایل نمودن: عبارت ذیل را دایل نمایید:

 #<مقدار کریدت>*شماره دریافت کننده*123*

برای مثال:*123*079XXXXX*50#

هزینه2.5 افغانی در بدل هر انتقال