×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خدمات گیم

آیا میخواهید آخرین گیم ها و سرگرمی های مورد علاقه تانرا در تلیفون تان بازی کنید؟

خدمات گیم:

بیایید در خدمات سرگرمی روش اشتراک نمایید! با استفاده از خدمات سرگرمی شما میتوانید به گیم های مورد علاقه تان دسترسی داشته، تصاویر  مورد علاقه تانرا بدست آورید، به آهنگهای مورد علاقه ملی و بین المللی تان گوش داده و یا آهنگ دانلود نمایید و همچنان شما میتوانید تصاویر هنرمندان دلخواه تانرا در تلیفون تان ثبت کنید.

برای اشتراک در این خدمات جدید، #5252* را دایل نموده و به جهان گیم وارد شوید.

برای معلومات بیشتر از جدول ذیل استفاده نمایید:

خدمات گیم

قیمت/افغانی

مدت اعتبار

فعالسازی

روزانه

3

1 روز

DG را به 5252 ارسال کنید

هفته وار 15 7 روز WG را به 5252 ارسال کنید

ماهانه

35

30 روز

MG را به 5252 ارسال کنید