×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
صفحه سرگرمی

خدمات سرگرمی، خدمات شگفت انگیزی است که با استفاده از آن مشتریان میتوانند به سرگرمی های مختلف دسترسی داشته باشند.

خدمات سرگرمی:

حالا شما میتوانید بهترین خدمات سرگرمی را فقط در یک بسته بدست آورید!

اخیراً روشن صفحه سرگرمی را برای مشتریان خویش طرح نموده است که از طریق آن شما میتوانید خدمات مختلفی چون؛ تعبیرخواب، طالع بینی، اشعار، داستانها و پیام های معلوماتی را بدست آورید. همین حالا 502 را دایل نموده و خدمات دلخواه خویش فعال سازید.

 

برای معلومات بیشتر به جدول ذیل مراجعه نمایید:

خدمات سرگرمی

مدت اعتبار/روز

قیمت/افغانی

فعالسازی

غیرفعالسازی

تعبیر خواب

1

3

کود "DD" را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub DD" را به 502 ارسال کنید

7 10 کود "DW" را به 502 ارسال کنید کود "Unsub DW" را به 502 ارسال کنید

30

30

کود "DM"  را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub DM" را به 502 ارسال کنید

 طالع بینی

1

کود "HD" را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub HD" را به 502 ارسال کنید

7

10

کود "HW" را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub HW" را به 502 ارسال کنید

30

30

کود "HM" را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub HM" را به 502 ارسال کنید

 

اشعار

 

1

کود "PD" را به 502 ارسال کنید 

کود "Unsub PD" را به 502 ارسال کنید

7

10

کود "PW" را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub PW" را به 502 ارسال کنید

30

30

کود "PM" را به 502 ارسال کنید 

کود "Unsub PM" را به 502 ارسال کنید

 

 

داستان

 

 

1

3

کود "SPD" را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub SPD" را به 502 ارسال کنید

7

10

کود "SPWD" را به 502 ارسال کنید 

کود "Unsub SPW" را به 502 ارسال کنید

30

30

کود "SPM" را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub SPM"را به 502 ارسال کنید

پیام های معلوماتی 1

3

کود "ID"  را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub ID" را به 502 ارسال کنید

7

10 

کود "IW" را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub IW" را به 502 ارسال کنید

30

30

کود "IM" را به 502 ارسال کنید

کود "Unsub IM" را به 502 ارسال کنید