×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
دنیای فکاهی

با صفحه فکاهی ها از روشن، از خواندن و شنیدن فکاهی های جالب به زبان دری و پشتو از طریق سیستم صوتی و پیام کتبی لذت ببرید. یک فکاهی را به یک عزیزتان تقدیم کنید.

صفحه فکاهی ها

 

شما می توانی

  • به فکاهی ها گوش دهید/ فکاهی بخوانید.
  • یک فکاهی را به یک عزیزتان تقدیم کنید.

 

هزینه:

  • فیس اشتراک هفته وار: 10 افغانی
  • فیس اشتراک روزانه: 3 افغانی
  • شنیدن فکاهی در هر دقیقه ( از طریق سیستم صوتی): در بدل 0.30 افغانی
  • 2 افغانی فیس در بدل درخواست هر فکاهی
  • 3 افغانی فیس در بدل تقدیم هر فکاهی به دوستان تان

 

طریقه فعال سازی:

سیستم صوتی:

به شماره 1020 به تماس شده و رهنمودها را تعقیب نمایید.

پیام کتبی:

برای فکاهی های روزانه، در صفحه پیام ‘D’ نوشته و به 1020 ارسال نمایید.

برای فکاهی های هفته وار، در صفحه پیام ‘W’ نوشته و به 1020 ارسال نمایید.

برای هر بار که فکاهی درخواست می کنید، در صفحه پیام "1" نوشته و به 1020 ارسال نمایید.

فعال سازی از طریق دایل نمودن:

به شماره 1020 به تماس شده و رهنمودها را تعقیب نمایید.

طریقه غیرفعال سازی:

سیستم صوتی:

به شماره 1020 به تماس شده و رهنمودها را تعقیب نمایید.

پیام کتبی:

برای غیرفعال سازی فکاهی های روزانه، در صفحه پیام ‘UD’ نوشته و به 1020 ارسال نمایی

برای غیرفعال سازی فکاهی های هفته وار، در صفحه پیام ‘UW’ نوشته و به 1020 ارسال نمایید.

غیرفعال سازی از طریق دایل نمودن:

به شماره 1020 به تماس شده و رهنمودها را تعقیب نمایید.

 

 

برای معلومات بیشتر:  با شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خدمات مشتریان روشن صحبت نمایید.