×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خدمات مشاوره صحی

مشاوره های صحی و طبی را از طریق تلیفون تان بدست آورید!

خدمات مشاوره صحی:

حالا شما میتوانید مشاوره های صحی و طبی را از طریق خدمات مشاوره صحی از خدمات مشاوره صحی روشن بدست آورید.

از طریق این خدمات مشتریان ما میتوانند مشاوره های صحی را از متخصصین ورزیده بدست آورید. همچنان شما میتوانید در مورد امراض فصلی، وقایع امراض، معلومات در مورد واکسیناسیون و سایر موضوعات صحی را بدست آورید.

 همچنان شما میتوانید با داکتران ورزیده بطور مستقیم صحبت نموده و مشکلات صحی تانرا شریک نمایید.

برای اشتراک در این خدمات همین حالا 4040 را دایل نمایید. برای معلومات بیشتر به لیست ذیل مراجعه کنید:

مشاوره صحی

قیمت/افغانی

مدت اعتبار

فعالسازی

غیرفعالسازی

روزانه

3

1 روز

کود "DD" را به 4040 ارسال کنید

کود "UN" را به 4040 ارسال کنید

هفته وار

15

7 روز

کود "WD" را به 4040 ارسال کنید

کود "UN" را به 4040 ارسال کنید

ماهانه

35

30 روز

کود "MD" را به 4040 ارسال کنید

کود "UN" را به 4040 ارسال کنید