×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
صفحه وظایف

یک تجارت موفق بر پایه شغل های موفق ایجاد می شود. شما می توانید با استفاده از صفحه وظایف روشن، به فرصت های شغلی مناسب دسترسی داشته و شغل مورد نظر خود را بر اساس تجربه و موقعیت جست و جو کنید.

صفحه وظایف

خبر های روزانه را در رابطه با وظایف موجود در افغانستان نظر به سطح تحصیلات و تجربه کاری خود دریافت کنید. شما می توانید این وظایف را در 17 بخش و یا نظر به موقعیت آن ها جستجو کنید. این بخش ها عبارت اند از:

 

 • حسابداری
 • ژورنالیزم / نشر
 • توسعه تجارت
 • ساختمانی
 • خدمات مشتریان
 • آموزشی / تدریسی
 • تجارت عمومی
 • مراقبت های صحی
 • منابع بشری
 • آی تی - نرم افزار
 • مخابرات
 • حمل و نقل
 • رضاکاری

 

هزینه و مدت زمان30 افغانی فیس اشتراک ماهوار می باشد.

 

روش فعال سازی

در صفحه پیام

Job نوشته و به شماره 503 ارسال نمایید.

سیستم صوتی

به شماره 503 به تماس شده، زبان مورد نظر خود را برای رهنمودها انتخاب کنید، کلید 1 را برای اشتراک و کلید 3 را برای تایید فشار دهید.

روش غیرفعال سازی 

در صفحه پیام

unsub نوشته و به شماره 503 ارسال نمایید.

سیستم صوتی

به شماره 503 به تماس شده، کلید 3 را برای غیرفعال کردن و 5 را برای تایید آن فشار دهید.

 

ایجاد یک پروفایل برای دریافت خبرهای وظیفوی نظر به پروفایل تان، گزینه بخش های شغلی را انتخاب کنید، موقعیت شغل را انتخاب کرده، میزان تجربه کاری خود را فقط با یک گزینه تعیین کنید. سطح تحصیلات خود را نیز با یک گزینه انتخاب کنید.

 

چگونه از طریق سیستم صوتی، یک وظیفه را جستجو کنیم

 • مستقیما از طریق ارتباط روشن به شماره 503 به تماس شوید.
 • یکی از بخش ها از میان 17 بخش شغلی را انتخاب نمایید.
 • برای آگاهی از وظایف موجود، به سیستم صوتی گوش فرا دهید.