×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیشکش حج عمره

فرصت طلایی دیگر در خدمات اسلامی روشن! از خدمات اسلامی روشن استفاده نموده و برنده سفر به حج عمره شوید.

رقابلت حج عمره:

روشن اخیراً رقابت حج عمره را از طریق خدمات اسلامی روشن برگزار نموده است. این رقابت از ۱۶ قوس 1397 آغاز و الی ۱۷ دلو سال جاری ادامه خواهد داشت. مشتریانی که در این جریان از خدمات اسلامی روشن بیشترین استفاده را داشته باشند، چانس سفر رایگان به حج عمره را بدست خواهند آورد.

برنده رقابت حج عمره میتواند با یکی از اعضای فامیل خویش به حج عمره رفته و روشن تمام مصارف آنها را از قبیل؛ ویزه، تکت و مصارف بودوباش می پردازد.

برای اشتراک در خدمات حج عمره همین حالا 786 را دایل کنید.

 

برای معلومات بیشتر در مورد بسته های اسلامی روشن از جدول ذیل دیدن کنید:

 بسته ها

قیمت / افغانی

مدت اعتبار

فعالسازی

غیرفعالسازی

روزانه

5

1 روز

 ID  را به 786 ارسال کنید

UI را به 786 ارسال کنید

هفته وار

15

7 روز

IW را به786 ارسال کنید

UI را به 786 ارسال کنید

ماهوار

35

30 روز

IM  را به 786 ارسال کنید

UI را به 786 ارسال کنید