×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته کروکی شبانه

آیا به آواز خوانی علاقه دارید؟ آیا شما فکر میکنید که استعداد آواز خوانی را دارید؟

 خدمات کروکی شبانه

روشن خدمات جدید و جالب شبانه کروکی را برای برای مشتریان خویش بوجود اورده است که با این خدمات شما میتوانید آهنگ مورد علاقه تانرا با صدای خود ثبت نموده و از ساعت 6 شب الی 6 صبح با دوستان و فامیل تان شریک سازید. چگونگی اجرای آهنگ شما ارزیابی شده و شما میتوانید خود را ارزیابی کنید که چقدر توانایی آواز خوانی را دارید.

برای بدست اورن این خدمات همین حالا 1130 را دایل نمایید! شما میتوانید این خدمات را در بدل 3 افغانی شبانه بدست آورید. اگر کریدت شما کمتر از 3 افغانی باشد، شما میتوانید این بسته را در بدل 2 افغانی و یا یک افغانی شبانه همچنان فعال سازید.

برای غیرفعالسازی همچنان 1130 را دایل نموده و رهنمایی آنرا تعقیب نمایید.