×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خدمات موسیقی

حالا می توانید تمام روز با روشن به آهنگ های دلخواه تان گوش دهید. از بهترین آهنگ های محلی و بین المللی لذت ببرید ، و نیز می توانید لست آهنگ های دلخواه تان را وقتیکه بخواهید ایجاد نمایید.

موسیقی شما، موبایل شما، انتخاب شما!

 

ویژگی های این خدمات:

  • سازگاری با شبکه های اجتماعی
  • جستجوی آهنگ
  • لست موسیقی آسان
  • تحفه و اشتراک نمودن
  • دانلود و تقدیم آهنگ

 

هزینه و مدت زمان:

قیمت (افغانی)

مدت اعتبار (روز)

دقایق رایگان

40

30

400

20

7

200

5

1

50

3

1

30

1

1

10

 

تقدیم آهنگ: 10 افغانی

تنظیم نغمه تماس: 15 افغانی

 

روش فعال سازی:

با شماره رایگان 9009 به تماس شوید

 روش فعال سازی:

برای غیرفعالسازی 9009 را دایل کنید. 

برای معلومات بیشتر - با شماره 333 به تماس شده تا با یکی از اعضای تیم خمات مشتریان روشن صحبت نمایید و یا به یکی از نمایندگی های روشن مراجعه کنید.