×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
خدمات اخبار پژواک
خدمات اخبار پژواک

حالا تمام مشتریان پیش پرداخت میتوانند از طریق آژانس خبری پژواک تازه ترین اخبار ار دریافت نمایند!

خدمات اخبار پژواک!

حالا تمام مشتریان پیش پرداخت روشن میتوانند از طریق آژانس خبری پژواک تازه ترین اخبار روز، نرخ اسعار، قیمت تیل و معلومات در مورد شاهراه ها را با استفاده از موبایل بدست آورند. این خدمات قرار ذیل اند:

خدمات اخبار پژواک:

این خدمات تازه ترین اخبار روز را بصورت فوری برای مشتریان ارائه مینماید.

نرخ اسعار:

این خدمات مشتریان را از تازه ترین نرخ اسعار در بازار آگاه می سازد.

قیمت تیل:

مشتریان با استفاده ازین خدمات میتوانند از آخرین قیمت تیل در بازار آگاه شوند.

معلومات در مورد شاهراه ها:

از طریق این خدمات، مشتریان میتوانند در مورد وضعیت شاهراه ها و ازدحام ترافیک در افغانستان معلومات دریافت نمایند.

برای فعالسازی این خدمات با ارزش مراحل ذیل را تعقیب نمایید:

 

نام بسته

مراحل فعالسازی و قیمت ها 

روزانه

قیمت

هفته وار

قیمت

ماهانه

قیمت

خدمات اخبار

ND را به 512 ارسال کنید

3 افغانی

NW را به 512 ارسال کنید

10 افغانی

NM را به 512 ارسال کنید

30 افغانی

نرخ اسعار

CD را به 512 ارسال کنید

3 افغانی

CW را به 512 ارسال کنید

10 افغانی

CM را به 512 ارسال کنید

30 افغانی

قیمت تیل 

FD را به 512 ارسال کنید

3 افغانی

FW را به 512 ارسال کنید

10 افغانی

FM را به 512 ارسال کنید

30 افغانی

معلومات در مورد شاهراه ها

HD را به 512 ارسال کنید

3 افغانی

HW را به 512 ارسال کنید

10 افغانی

HM را به 512 ارسال کنید

30 افغانی