×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
گزارش زنده

شور و هیجان بازی را تجربه کنید. با خدمات ورزشی روشن جزییات مسابقات زنده را بدست آورید!

گزارش زنده مسابقات: 

خوش خبری دیگر برای علاقمندان ورزش! برای اولین بار تمام مشتریان روشن میتوانند فقط با دایل نمودن 4654 به گزارش مسابقات و تیم های دلخواه  خود بطور زنده از طریق تلیفون های خویش گوش دهند. همچنان شما میتوانید اوقات و ساعات مشخص مسابقات را از طریق پیام کتبی بدست آورید.