×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
پیام صوتی

با خدمات پیام صوتی تماس گیرندگان با شخص که به تماس میشوند اگر غیر قابل دسترس و یا خارج از ساحه باشد میتواند برای شان پیام صوتی بگذارند.

پیام صوتی:

آیا دوست دارید زمانیکه شماره شما قابل دسترس نیست دوستان تان برای تان پیام صوتی بگذارند؟

روشن برای مشتریان خویش خدمات پیام صوتی را راه اندازی نموده است که با استفاده از این خدمات حالا تماس گیرنده ها با شخصی که به تماس میشوند اگر قابل دسترس نباشد و یا خارج از ساحه پوشش باشد، میتوانند پیام صوتی بگذارند.

دریافت کننده تماس صوتی از طریق پیام کتبی باخبر میشود که برای وی پیام صوتی ارسال شده است.

برای اشتراک در این خدمات 6006 را دایل نموده و یا برای معلومات بیشتر از جدول ذیل دیدن نمایید:

 

خدمات 

قیمت/افغانی

فعالسازی

غیرفعالسازی

هفته وار

15

کود “VW” را به 6006 ارسال کنید

کود "UN" را به 6006 ارسال کنید

ماهانه

35

کود “VM”  را به 6006 ارسال کنید

کود "UN" را به 6006 ارسال کنید