×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته پیام کتبی ماهوار

گاهی تایپ کردن حرف های تان از گفتن آن آسان تر است. از پیشکش بسته های ماهانه روشن استفاده کرده و به طور بیست و چهار ساعت پیام های کتبی نامحدود ارسال نمایید.

بسته ماهانه پیام کتبی

 

بسته ماهانه پیام کتبی از روشن به روشن

با بسته های پیام کتبی روشن به روشن، در هر جایی از کشور که هستید با دوستان تان در ارتباط باشید.

قیمت/افغانی

روشن به روشن/پیام کتبی

معلومات بیشتر

مدت اعتبار (روز)

سیم کارت قابل تطبیق

70

30,000

فقط از روشن به روشن

30 روز

عالی، یاران و سعادت

طریقه فعال سازی بسته پیام کتبی نامحدود

ON1 را به 555 ارسال نمایید

طریقه غیرفعال سازی بسته پیام کتبی نامحدود

OFF1 را به 555 ارسال نمایید