×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته های تماس روزانه

وقتی با دوستان تان به تفریح رفته اید، بگذارید فامیل تان بداند شما دقیقاً کجاهستید، و چه چیزی برای چاشت میل می کنید. حالا با بسته های روزانه ما انعطاف پذیری و ارزش بالا را یکجا تجربه کنید.

بسته روزانه تماس در ساعات غیرازدحام

 

با بسته های تماس روشن به روشن، با دوستان و اعضای فامیل تان در ارتباط باشید.

قیمت/افغانی

دقایق تماس از روشن به روشن

معلومات بیشتر

مدت اعتبار (روز)

سیم کارت قابل تطبیق

15

150

این نرخ از ساعت 10 شب الی 6 صبح مدار اعتبار است

1 روز

عالی و یاران

طریقه فعال سازی بسته روزانه تماس در ساعات غیرازدحام

15 را به 555 ارسال کنید

از طریق دایل کردن: *555*1*4*5*1# را دایل کنید.

طریقه غیرفعال سازی بسته روزانه تماس در ساعات غیرازدحام

15D را به 555 ارسال کنید.

از طریق دایل کردن: *555*1*4*5*2# را دایل کنید.

 

نرخ ثابت تماس

 

نرخ ثابت فی دقیقه به تمام شبکه های داخلی، بدون کدام فیس روزانه!

قیمت/افغانی

دقایق تماس از روشن به روشن

معلومات بیشتر

مدت اعتبار (روز)

سیم کارت قابل تطبیق

1.99

سیم کارت قابل تطبیق

نرخ فی دقیقه به تمامی شبکه های داخلی

1 روز

عالی

طریقه فعال سازی نرخ ثابت تماس

199 را به 555 ارسال کنید.

از طریق دایل کردن: *555*1*4*1*1# را دایل کنید.

طریقه غیرفعال سازی نرخ ثابت تماس

D199 را به 555 ارسال کنید.

از طریق دایل کردن: *555*1*4*1*2# را دایل کنید.

 

پیشکش تخفیف روزانه

 

این پیشکش ، نرخ روزانه تخفیف یافته را برای تمامی تماس هایتان در افغانستان تقدیم شما می کند.

قیمت/افغانی

دقایق تماس از روشن به روشن

معلومات بیشتر

مدت اعتبار (روز)

سیم کارت قابل تطبیق

2 افغانی برای دقیقه اول، 50 پول فی دقیقه بعد از دقیقه اول تماس

- -

1 روز

عالی

طریقه فعال سازی پیشکش تخفیف روزانه

10 را به 555 ارسال کنید

سیستم صوتی: 555 را دایل نموده و کلید 6 را فشار دهید

طریقه غیرفعال سازی پیشکش تخفیف روزانه

UN10 را به 555 ارسال کنید.

سیستم صوتی: 555 را دایل نموده و کلید 9 را فشار دهید.

 

150 دقیقه تماس از روشن به روشن را فقط در بدل 30 افغانی بدست آورید!

 

150 دقیقه تماس از روشن به روشن را فقط در بدل 30 افغانی بدست آورید!

قیمت/افغانی

دقایق تماس از روشن به روشن

معلومات بیشتر

مدت اعتبار (روز)

سیم کارت قابل تطبیق

30

150

 

1 روز

عالی و یاران

طریقه فعال سازی

35 را به 555 ارسال کنید.

عالی: از طریق دایل کردن: *555*1*4*4*1# را دایل کنید

یاران: از طریق دایل کردن: *555*1*3*3*1# را دایل کنید

سیستم پیام صوتی: 555 را دایل نموده و کلید 6 را فشار دهید.

طریقه غیرفعال سازی

D35 را به 555 ارسال نمایید.

عالی: از طریق دایل کردن: *555*1*4*4*2# را دایل کنید

یاران: از طریق دایل کردن: *555*1*3*3*3# را دایل کنید

سیستم صوتی: 555 را دایل نموده و کلید 9 را فشار دهید.

 

بسته ۷۵/۲۰ روشن

با هزینه کمتر دقایق بیشتراز روشن به روشن را بدست آورید!

بسته

دقایق

قیمت

مدت اعتبار

طریقه فعالسازی

طریقه غیر فعالسازی

بسته تماس روزانه از روشن به روشن 75 دقیقه 20 افغانی 1 روز

41 را به شماره 555 ارسال نمایید

D41 را به شماره 555 ارسال نمایید

 

فعالسازی از طریق تماس: 

   • سیم کارت عالی: *555*1*4*3*1*#

   • سیم کارت یاران: *555*1*3*2*1#

طریقه غیرفعال سازی: 

   • سیم کارت عالی: *555*1*3*2*1*#

   • سیم کارت یاران: *555*1*3*2*2#

 

این بسته برای سیم کارت های عالی و یاران میباشد