×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته های تماس ماهوار

احساسات‌ خود را بیان کنید و نظریات خود را با کلمات به اشتراک بگذارید. حالا با بسته های ماهانه روشن، بدون هیچ جنجالی با عزیزان تان بیشتر صحبت کنید.

بسته های ماهانه تماس

 

برای تماس به دوستان و فامیل ، حالا با بسته های جدید تماس از روشن در بدل پرداخت هزینه کمتر، دقایق بیشتری از روشن به روشن بدست آورید.

قیمت/افغانی

دقایق تماس از روشن به روشن

پیامهای کتبی روشن به روشن

مدت اعتبار (روز)

طریقه فعال سازی

طریقه غیرفعال کردن

پیام کتبی

از طریق دایل کردن

پیام کتبی

از طریق دایل کردن

120 افغانی 400+400 دقیقه رایگان

نرخهای عادی

30

120 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*2*1# را دایل کنید (عالی)

*555*1*1*1*1# را دایل کنید ( یاران)

D120 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*2*2# را دایل کنید (عالی)

*555*1*1*1*2# را دایل کنید ( یاران)

200 افغانی

1000+ 1000 دقیقه رایگان

نامحدود

30

220 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*3*1# را دایل کنید (عالی)

*555*1*1*2*1# را دایل کنید ( یاران)

D220 را به 555 ارسال کنید

*555*1*2*3*# را دایل کنید (عالی)

*555*1*1*2*2# را دایل کنید ( یاران)

499 افغانی 5000+5000 دقیقه رایگان نامحدود  30  499 را به 555 ارسال کنید

 *555*1*2*6*1# را دایل کنید ( عالی

*555*1*1*5*1# را دایل کنید ( یاران)

D499 را به 555 ارسال کنید

 *555*1*2*6*2# را دایل کنید (عالی)

*555*1*1*5*2# را دایل کنید ( یاران)

 

یادداشت: دقایق اضافی رایگان فقط برای 7 روز قابل استفاده می باشد. 

 


 

بسته هفته وار تماس در ساعات غیرازدحام

دلیلی برای قطع ارتباط در طول هفته وجود ندارد. با بسته های هفته وار روشن در ساعات غیر ازدحام، از اتصال 24 ساعته لذت ببرید.

قیمت/افغانی

دقایق تماس از روشن به دیگر شبکه های داخلی

مدت اعتبار (روز)

طریقه فعال سازی

طریقه غیرفعال کردن

از طریق دایل کردن

پیام کتبی

از طریق دایل کردن

پیام کتبی

۲۲۵

۱۲۳

۳۰

*555*6*7*1#

۲۲۵ را به ۵۵۵ ارسال کنید

*555*6*7*2#

D225 را به ۵۵۵ ارسال کنید

۴۳۰

۲۷۵

۳۰

*555*6*8*1#

۴۳۰را به ۵۵۵ ارسال کنید

*555*6*8*2#

D430 را به ۵۵۵ ارسال کنید