×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته تماس هفته وار

فرقی نمی کند امروز مصروف هستید یا بی کار، می توانید تمام هفته را با دوستان تان در تماس باشید. از بسته های هفته وار نهایت استفاده را ببرید.

هفته وار

 

بسته هفته وار ۵۵۵ دقیقه ئی روشن به روشن

برای تماس به دوستان و فامیل ، حالا با بسته هفته وار ۳۸۰ دقیقه در بدل پرداخت هزینه کمتر، دقایق بیشتری از روشن به روشن بدست آورید.

قیمت/افغانی

دقایق تماس از روشن به روشن

پیام کتبی روشن به روشن

مدت اعتبار (روز)

پروفایل

90

500

500

7 روز

عالی و یاران

 

طریقه فعال سازی

90 را به 555 ارسال کنید.

عالی: از طریق دایل کردن: #1*1*3*1*555* را دایل نمایید.

را دایل نمایید : از طریق دایل کردن: #1*1*2*1*555* را دایل نمایید.

طریقه غیرفعال سازی

D90 را به 555 ارسال نمایید

عالی: *555*1*3*1*2# را دایل نمایید

*555*1*2*1*2# را دایل نمایید :  یاران