×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
روشن د "یاران" له الری افغانو محصلینو ته "د کال محصل" تحصیلي بورسیی اهداء کړی.

د زمري ۱۵مه، ۱۳۹۵ -( کابل، افغانستان )- روشن، د هیواد مخکښ مخابراتي شرکت د افغانستان د پوهنتونو څخه ۱۳ مستحقو او ممتازه محصلینو ته تحصیلي بورسیی اهداء کړی. د روشن شرکت دغه بورسیې د خپل "یاران د روشن لخوا" محصول له الری چی د هیواد د ځوانانو مالتړ او د هغوی د پیاوړي کولو لپاره په الره اچول شوی دی، دغو محصلینو ته ورکړی.

د روشن عملیاتي رئیس، ښاغلي الطاف لدک د خپلو خبرو په ترڅ کی وویل:" د روشن شرکت ژمن دی چی د هیواد ځوانانو ته فرصتونه او موکی چمتو کړي تر څو هغوی وکوالی شي د افغانستان راتلونکي رهبران شي." هغه زیاته کړه: "اوس هم د افغانستان ډیری ځوانان لوړو زده کړو ته السرسی نه لري او د هیواد د غوره پوهنتونو د فیس ادا کولو پیاوړتیا نلري. د یاران له تحصیلي بورسونو سره به هغوی وکوالی شي چی د خپلی خوښی پوهنتونو کی خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي او خپلو موخواو هیلو ته ورسیږي."

د "کال محصل" د بورسیی ورکړه د "یاران د روشن لخوا" له ډیرو ابتکارونو څخه یو دی چی د افغانستان د ځوانانو لپاره یی په الره اچولي دي. دغه پروګرام تیر کال په الره واچول شو تر څو له هغی سره ځوانان لوړو زده کړو ته السرسی پیدا کړي. د هیواد څخه ۱۳ پوهنتونو خپل ممتازه او مستحق محصلین مونږ ته راوپیژندل چی د دی بورسیو له الری به د هغوی یو کلن فیس ورکړل شي.

د تیری لسیزی د ډیرو پرمختګونو سره سره اوس هم د هیواد ډیری ځوانان د بی کارۍ، لوړو زده کړو ته د نه السرسي او د نورو فرصتونو د نه شتون په څیر ستونزو سره مخ دي. د دغه ستونزو د حل لپاره روشن تیر کال "یاران" بیاځلي طرحه کړ تر څو له هغی سره د هیواد ځوانان نه یوازی د خپلی اړتیا سره سم مخابراتي محصوالت ترالسه کړي بلکه داسی فرصتونه ته السرسي پیدا کړي چی له هغوی سره خپلو هیلو ته په رسیدو کی مرسته وکړي. همدارنګه د روشن دغه ابتکار د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته یوه نمونه ده تر څو هغوی هم د هیواد د ځوانانو مالتړ وکړي."

د روشن مخابراتي شرکت د هیواد لومړی شرکت و چی په ۱۳۸۷ کال کی یې د ځوانانو د مالتړ لپاره د "یاران" سیم کارت په نوم محصول بازار ته وړاندی کړ. تیر کال، روشن د یاران سیم کارت بیا ځلي طرحه کړ او هغه یی د "یاران د روشن لخوا" ابتکار ونوماوه چی د ځوانانو لپاره د مخابراتي محصوالتو سره سره د لوبو، موسیقۍ، هنر، زده کړی او کارموندنی په برخه کی فرصتونو هم چمتو کوي.

 

د روشن په اړه

روشن )دافغانستان دمخابراتو د پراختیا شرکت( د افغانستان مخکښه مخابراتي کمپنۍ ده چی تر ۵.۶ میلونو څخه ډیر فعاله پیرودونکي او تر ټولو غوره شبکه لري چی د هیواد په ۳۴ والیتونو کې د ۲۸۷ څخه ډیرې ولسوالۍ او ښارونه یې د پوښښ روشن د افغانستان د بریاوو ښه نمونه ده چی د هیواد په پرمختګ کې فعاله ونډه لري. په ۱۳۸۲ کال کې د فعالیت پیلولو څخه تر الندې راوستې دي.

روشن د افغانستان د بریاوو ښه نمونه ده چی د هیواد په پرمختګ کې فعاله ونډه لري. په ۱۳۸۲ کال کې د فعالیت پیلولو څخه تر دې دمه یې په افغانستان کې ۷۰۰ میلونه ډالره پانګه اچونه کړې ده او د هیواد تر ټولو لویه پانګه اچوونکې او مالیه ورکوونکې کمپنۍ ده چی د افغانستان د کلني داخلي عوایدو تقریبا ۵ سلنه برابروي. روشن په مستقیمه توګه تقریبا ۹۰۰ افغانان په کار ګمارلي چی دهغو له جملې څخه ۱۹ سلنه یې ښځې دي. او همدارنګه ۳۵۰۰۰ افغانانو ته یې په غیر مستقیمه توګه د کار آسانتیا برابره کړې ده.

روشن د افغانستان بیارغونې او پرمختګ ته هراړخیزه ژمنتیا لري. د اقتصادي پرمختګ لپاره د آقا خان سپما )AKFED ،) چی د آقا خان د پرمختیایې شبکی)AKDN )یوه برخه ده، د روشن تر ټولو ډیر پانګه اچوونکې دې چی په وروسته پاتې هیوادونو کې د اقتصادي زیربناګانو او شخصي تشبثاتو څخه مالتړ کوي. همدارنګه دروشن یو اندازه پانګه اچونه د موناکو ټیلیکام انټرنیشنل )MTI )او تیلیا سونیرا له خوا تر سره شوې. روشن افغانستان ته نړیوال مهارتونه راوړي او د افغانانو لپاره د باکیفیته شبکې چمتو کولو ته ژمن دې.

 

د روشن په اړه د ال نورو معلوماتو لپاره www.roshan.af یا www.facebook.com/RoshanConnects ته مراجعه وکړئ. تاسو همدارنګه کوالی شۍ مونږ د ټویټر له الرې roshanconnects @تعقیب کړئ.