×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
سعادت

په سوداګریزو چارو او نورو لګښتونو کې مخکې له مخکې پروګرام جوړول ستاسې د بریا سبب کیږي.

عادت وړاندیز د هغو کسانو لپاره مناسب دی چې غواړي هر څه یې په کنټرول کې وي. هغه طرحه چې ستاسې د سوداګرۍ لپاره مناسبه ده غوره کړئ.

د دغې طرحې او تاسې ته یې د ګټو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړئ
وروسته ادا

اوس له روشن سره کولی شئ خپله سوداګري نړیواله کړئ. د روشن د وروسته ادا انټرنټي بنډلونو څخه په ګټې اخیستني، کاري ایمل واستوئ، له پېرودونکو سره په اړیکه کې شئ او له وروستیو خبرونو خبر شئ.

د دغې طرحې او تاسې ته یې د ګټو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړئ