×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
لیکلی پيغام

اوس کولی شئ د روشن لیکلو پیغامونو د بیلا بیلو انتخابونو څخه په ګټې اخیستنې، وخت نیوونکې اړیکې په اغیزمن او اسانه لیکلي پیغام بدلې کړئ او خپل کارونه مخ پر وړاندې بوزئ.

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام بنډل

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته د اړیکې دقیقې

نور معلومات

د اعتبار موده (ورځ)

د پلي کیدو وړ سیمکارتونه

10

1000

یوازې له روشن څخه روشن ته

1

عالي، یاران او سعادت

25

3000

یوازې له روشن څخه روشن ته

7

عالي، یاران او سعادت

70

30,000

یوازې له روشن څخه روشن ته

30

عالي، یاران او سعادت

 

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغامونو د ورځني بنډل د فعالولو طریقه

د ورځني بنډل لپاره، 555، OND ته واستوئ.

د اونیز بنډل لپاره، 555، ONW ته واستوئ.

د میاشتني بنډل لپاره 555، ON1 ته واستوئ.

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام د ورځني بنډل د غیر فعالولو طریقه

د ورځني بنډل لپاره  ،555، OFFD ، ته واستوئ.

د اونیز بنډل لپاره، 555، OFFW ته واستوئ.

د میاشتني بنډل لپاره، 555، OFF1 ته واستوئ