×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 

شرایط او ضوابط

د روشن په وبسایت کی د لاسرلولو سره تاسو د شرایطو او ضابطو سره چی په لاندی ډول تفصیل ورکړ شویدی او همدارنګه د ام- پیسی شرایطو او ضابطو ته چی د ام- پیسی په صفحاتو پدی سایت کی په کار اچول کیږی هم تاسو قبلوی. که تاسو د دی شرایطو او ضوابطو سره او یا د ام- پیسی د شرایطو او ضوابطو د ام- پیسی په صفحاتو په دی سایت کی نه منی، تاسو باید په چټکی سره لدی سایت څخه ووځی.

1. د ضمانتونو د مسوولیت سلبول

روشن په منطقی ټوګه هڅه کوی ترڅو ډاډ ورکړی چی دغه سایت په ورځ شوی ده او هغه معلومات چی په دی سایت کی درج کیږی صحیح او معتبره ده. هغه بدلونونه چی پدی سایت کی په وار وار سره ښکاره کیږی امکان لری بیله اطلاع، په موثره ټوګه سم دلاسه پیښ شی. روشن، د هغه غړی او مربوطه کمپنیو، او هر یو د هغه له مدیرانو، مامورینو، کار کوونکو، مشاورینو او استازو څخه، د درستوالی، وړوالی، بشپړتیا، باوری توب په ټوګه او یا هرراز وړاندی شوی معلوماتو او یا مندرجاتو بشپړولو څخه په دی سایت کی تصدیق نه کوی، او نه مونږ کوم ضمانت کوو. هیڅ شی په دی سایت کی، په شمول مګر نه محدود په محصولاتو او خدماتو کی چی دلته روښانه شوی، باید یوځای شی او یا بدلون ورکړ شی هغه ړون چی تاسو ممکن په تیر وخت د روشن یوه برخه وی. اوسنی معلومات پدی سایت کی یوازی د معلوماتی ګټی اخیستنی دپاره منحصر دی او نه دا چی د ګټه اخیستونکو د اړتیاوو د حلولو مازی موخه ولری. هر موندل شوی شیان پدی سایت کی "هغسی چی دی" باید بیله کوم ضمنی بیانولو ضمانت یا شرایط وکتل شی او ځنی ګټه واخیستل شی. د دی سایت محتوی یواځی د پرسونل د کتلو او غیر سوداګریز ګټه اخیستو دپاره دی. دغه محتوی د دریم پلوی د ګټی اخیستو دپاره بیا نه تولیدیږی. تاسو د ټول ویجاړتوبونو دپاره چی د دونلود څخه سرچینه اخلی که دونلود د ویروس، ستاسو د کمپیوتر د ورانی او یا د اسناد د ضایع کیدو سبب شی، تاسو پخپله به مسوول یاست. تاسو په ښکاره ټوګه ومنل چی د دی سایت څخه د ګټه اخیستو خطر په خپله په غاړه اخلی.

2. ناقانونی یا منعه شوی ګټه اخیستنی ته اجازه نشته

د دی سایت څخه د ګټه اخیستنی د شرط په ټوګه، ګټه اخیستوونکی د دی سایت او/ یا د هغه مضامین د هر هغه ګټه اخیتسنی پخاطر چی باید د دولتی قوانینو د شرایطو او ضوابطو سره سم ناقانونی اټکل شی ګټه به وانخلی.

3. د روشن نه بغیر سایتونو سره اړیکی

د لاسرسی وړ وبسایتونه د دی سایت پوری اړوند لینکونو له لاری یواځی د ګټه اخیستونکو د آسانتیاوو پخاطر وړاندی شوی، او په مستقلانه ټوګه د دریم پلوی په ذریعه وده کړی ده. روشن د اوسنی محتوی د درستوالی یا سموالی له کبله په اړوند سایتونو کی مسوول ندی، او د دریم پلو دا رنګه محصولات او یا خدمات نه منی. دا یواځی د ګټه اخیستوونکی په ذمه او خطر دی چی دوی د دریم پلو د اړوند سایتونو کی د وړاندی شوی اطلاعاتو ته لاسرسی لری او/ یا ګټه اخلی./p>

4. سایت ته لاسرسی او د هغه ساتنه

د دی سایت څخه ګټه اخیستنی او لاسرسی وړیا ده او ټولو ته د ګټه اخیستنی وړ دی. روشن د دی سایت د ګټه اخیستنی او لاسرسی پخاطر تاسو څخه لګښت نه غواړی. تاسو د هر راز لګښت د ورکړی پخاطر د انترنت د ګټه اخیستنی او لاسرسی پخاطر ګرم یاست.

5. بیا کتنی

د دی سایت د شرطونو او ضابطی ته بیاکتنی او بدلون موندل یوازی د روشن په واک کی دی. دا رنګه تعدیلات سم دلاسه هغه وخت اغیزه ناک دی چی په سایت کی ولیکل شی. تاسو غاړه ایږدی چی شرطونه او ضابطی هر کله له هغه وخت څخه چی په دغه سایت کی لاسرسی مومی بیا کتنه کوی. د تاسو پر له پسی ګټه اخیستنی د دی سایت څخه د تاسو منل له هر راز تعدیل شوی شرطونو او ضابطی څخه اټکل کیږی.

6. د قیمت ایښودلو تفصیلات

د دی سایت په هکله اطلاعات د بدلیدو په معرض کی دی. ټول ښودل شوی محصولات او خدمات په دی سایت کی د لاسرسی وړ دی. په دی سایت کی د فهرست شوی محصولاتو او خدماتو بیی په مکرره ټوګه بدلون مومی. هغه معلومات چی په دی سایت کی وړاندی کیږی په ضروری توګه د اوسنی بیی څرګندونه نه ده او نه د لاسرسی منل په دغسی محصولاتو او خدماتو کی دی، او نوځکه د نه تپل کیدلو په نتیجه کی باید نښته منځ ته راشی. د اوسنی بیی د ډیرو جزییاتو او لاسرسی دپاره، مهربانی وکړی په مستقیمه ټوګه د روشن د خرڅلاو استازی او یا د روشن د واک لرونکی خرڅوونکی سره په اړیکه اوسی.

7. سپارښت ورکول

هغه معلومات چی پدی سایت کی ښودل شوی یوازی یوه فرصت تاسو ته ښکاره کوی ترڅو هغه محصولاتو او خدماتو ته چی د روشن لخوا سپارښتنه شوی لاسرسی او برآورد وکړی. د لاسرسی وړ محتوی د دی سایت له لاری د خرڅلاو یوه سپارښتنه تاسو ته د هر یو فهرست شوی محصولاتو او خدماتو پخاطر په دی سایت کی ندی.

8. اختصاصی حقونه

ټول آرمونه، طرحونه، نغمی او سوداګریزو نومونه کارول شوی پدی سایت کی او ټول دلته بیان شوی د محصولاتو او خدماتو سوداګریزی نښانی یواځی د روشن ملکیت دی. تاسو باید یوازی له دی آرمونو، طرحونو، نغمی او سوداګریزو نومونو او محصولاتو او خدمتونو څخه په هغه حالت کی مناسبه ګټه اخلی چی سوداګریزی نښی او د روشن اختصاصی حقونو څخه تیری ونکړی. د ممنوع شوی ګټی مثالونه شامل مګر نه محدود، د دغسی آرمونو، طرحونو، نغمی او سوداګریزی نومونو او محصولاتو او خدماتو څخه ګټه اخیستل په لاندی ډول دی:

  1. د تاسو د سوداګریزی نښی د یوی برخی په ټوګه او یا تفریحی ګټه اخیستنی،
  2. په هغه حالت کی دی چی په احتمالی ټوګه د ګډوډتیا سبب او یا غولوونکی وی،
  3. د هغه محصولاتو د پیژندنی دپاره چی دوی نه بیانوی،
  4. پر منلو باندی د اشاری پخاطر او د هغه څخه بغیر له محصولاتو یا خدماتو څخه چی دوی نه بیانوی، یا
  5. په هر حالت کی چی د روشن د اعتبار او یا د هغه د سوداګریز نوم شکل د ویجاړتیا سبب شی، چی د روشن آرمونه، طرحونه، نغمی او سوداګریزی نومونه او محصولات او خدماتو سوداګریزی نښی په کی شامل وی.

روشن د افغانستان د مخابراتو د ودی د کمپنی یوه سوداګریزی نښه ده. ټول ښکاره شوی او موندل شوی مواد په دی سایت کی د افغانستان اسلامی جمهوریت د چاپولو حق او سوداګریزی نښی سره سم ساتل کیږی. هر راز بی اجازی ګټه اخیستنی له موندل شوی مندرجاتو څخه پدی سایت کی قانونی کړنه ته منتج کیږی.

9. د مخابری نظارت/ ثبتول

د روشن ټول مخابری په پوره ټوګه پټ دی. په هرحال، د تاسو د اړیکو، ایمیلونو، لیکلی پیغامونو او یا نوری مکالمو نظارت او یا ثبتول، د قانون سره سم سر ته رسیږی، او په مشخصه ټوګه د روشن د کاروبار دپاره، مثلاْ د کیفیت او زده کړی د کنترول دپاره، د روشن د مخابراتی سیستمونو د غیر مجاز ګټه اخیستنی څخه مخ نیوی پخاطر، د اغیزه ناک سیستم د فعالیت څخه ډاډ ورکولو پخاطر او د تقلب مخ نیوی او موندنی په منظور دی.

10. حاکم قوانین

د دی سایت شرایط او ضوابط د افغانستان اسلامی جمهوریت د قوانینو په ذریعه اداره کیږی. ګټه اخیستونکی په ښکاره ټوګه موافقت کوی چی باید دا غوندی قوانینو ته غاړه کیږدی.

11. تاوان ورکول

تاسو د استعمالوونکی په حیث په ښکاره ټوګه موافقت کوی چی روشن، د هغه مربوطه غړی او یا کمپنیو، او د هغی هر یو مدیران، مامورین، کار کوونکی، مشاورین او استازو ته د مجاز اعظمی حد ته د رسیدو دپاره د قانون په ذریعه، بی ضرره په لاندی مواردو کی تاوان ورکړی، حمایه وکړی او یی وساتی (۱) د تاسو خلاف ورزی د دی سایت له هرراز شرایطو او ضوابطو څخه، یا (۲) هر رنګ ادعاوی، لګښتونه، پورونه او هر رنګ قانونی فیس چی د دی سایت د شرایطو او ضوابطو څخه د سرغړونی پخاطر وړ اټکل کیږی. روشن د افغانستان د مخابراتو د ودی د کمپنی یوه سوداګریز نښه راجستر شوی ده، چی د هغه راجستر شوی آدرس کور شمیره ۱۳، اصلی سړک، وزیر اکبر خان، کابل، افغانستان دی.