×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
وړاندیزونه
د خپل ام پیسي حساب له لاری کریډټ و پیرئ او ۱۰۰ افغانی وړیا کریډيټ ترلاسه کړئ

اوس هره وخت چي تاسو ۱۰۰ افغاني کریډيټ د خپل ام پيسي حساب له طریقي وپیرئ تاسو ۱۰۰ افغاني وړیا کریډیټ ترلاسه کوي!

همدا نن تاسو کولاي شي چی د ام پیسي حساب نوم لیکنه کړئ. د نوم لیکنه لپاره خپل د پاسپورت او یا د تذکري کاپی او یوه انځور سره د روشن  او یا ام پیسي نږدي نمایندګئ ته لاړ شئ او یا د ام پیسي د پیرودنکو خدمتونه  ۳۱۳ شمېره ته اړیکی ونیسئ.