×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د ام بي لیږدول

د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې، تاسو کولای شئ چې د خپل انټرنټي بنډل ام بي خپلو دوستانو او کورنۍ ته واستوئ.

د ام بي لیږدول:

د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې، تاسو کولای شئ چې د خپل انټرنټي بنډل ام بي خپلو دوستانو او کورنۍ ته واستوئ.

د روشن د دې نوي نوښت سره د روشن ټول مخکې ادا پېرودونکي کولای شي چې د خپل میاشتني انټرنټي بنډل 500 ام بي خپلو دوستانو او کورنیو ته واستوي. د روشن پېرودنکي کولای شي چې په هر ځل کې 10 ام بي، 20 ام بي، 30 ام بي، 40 ام بي، 50 ام بي، 100 ام بي او 200 ام بي په یوه ورځ کې واستوي، چې په ټوله کې تاسو کولای شئ چې ۱۵۰ ام بي په یوه ورځ کې واستوئ. استول شوي ام بي د دوه ورځو لپاره د اعتبار وړ ده.

د ام بي د استولو فیس 10 افغانۍ د تطبیق وړ ده.

د خپل  انټرنټي بنډل د ام بي د لېږلو لپاره مهرباني وکړئ #د خپلې خوښې شمېره*د ام بي اندازه*500* ډایل کړئ.

د مثال په توګه تاسو کولای شئ چې په لاندې توګه عمل وکړئ:

0799999999#*50*500*