×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د ام بي لیږدول

د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې، تاسو کولای شئ چې د خپل انټرنټي بنډل ام بي خپلو دوستانو او کورنۍ ته واستوئ.

د ام بي لیږدول:

د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې، تاسو کولای شئ چې د خپل انټرنټي بنډل ام بي خپلو دوستانو او کورنۍ ته واستوئ.

د روشن د دې نوي نوښت سره د روشن ټول مخکې ادا پېرودونکي کولای شي چې د خپل میاشتني انټرنټي بنډل ۱۵۰ ام بي خپلو دوستانو او کورنیو ته واستوي. د روشن پېرودنکي کولای شي چې په هر ځل کې ۱۰ ام بي، ۲۰ ام بي، ۳۰ ام بي، ۴۰ ام بي او ۵۰ ام بي په یوه ورځ کې واستوي، چې په ټوله کې تاسو کولای شئ چې ۱۵۰ ام بي په یوه ورځ کې واستوئ. استول شوي ام بي د دوه ورځو لپاره د اعتبار وړ ده.

د ام بي د استولو فیس ۵ افغانۍ د تطبیق وړ ده.

د خپل  انټرنټي بنډل د ام بي د لېږلو لپاره مهرباني وکړئ #د خپلې خوښې شمېره*د ام بي اندازه*500* ډایل کړئ.

د مثال په توګه تاسو کولای شئ چې په لاندې توګه عمل وکړئ:

0799999999#*50*500*