×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
ایران او پاکستان ته ورځنی او اونیز بنډلونه

د ایران او پاکستان هیوادونو سره تر ټولو ټیټ نرخ په بدل کی اړیکه ونیسئ!

د ورځنیو او اونیزو بنډلونو له لاری د ایران سره یوازی د ۶ افغانۍ/دقیقه او پاکستان سره د ۲افغانۍ/دقیقه په بدل کی اړیکه ونیسئ. 

د بنډلونو د فعالولو او  نورو معلوماتو لپاره جدول وګورئ:

د بنډل نوم

وړیا دقیقی

نرخ (افغانۍ)

د هری اړیکی لګښت

فعالول

غیر فعالول

ایران ته ورځنی بنډل

5

35

7 افغانۍ/دقیقه

981، 555 ته واستوئ

D981، 555 ته واستوئ

ایران ته اونیز بنډل

25

150

6 افغانۍ/دقیقه

987، 555 ته واستوئ

D987، 555 ته واستوئ

پاکستان ته ورځنی بنډل

15

35

2.33 افغانۍ/دقیقه

921، 555 ته واستوئ

D921، 555 ته واستوئ

پاکستان ته اونیز بنډل

75

150

2 افغانۍ/دقیقه

927، 555 ته واستوئ

D927، 555 ته واستوئ

 

د نورو معلوماتو لپاره 333 ډایل کړئ تر څو زمونږ د پیرودونکو خدمتونو استازی سره خبری وکړئ  او یا هم زمونږ له ټولنیزو پاڼو RoshanConnects@ څخه لیدنه وکړئ.